Låga löner, långa arbetsdagar och begränsade fackliga rättigheter är verkligheten för säsongsarbetare som skördar och hanterar frukt till svenska konsumenter i Chile och Sydafrika. De svenska inköparna måste skärpa sitt etikarbete.

Chile och Sydafrika är två av de länder Sverige köper frukt av. Tre svenska inköpsföretag – ICA, Saba Frukt & Grönt och Everfresh Group – står för merparten av importen. ICA levererar sedan frukten till landets ICA-butiker. Saba Frukt & Grönt säljer framför allt till Coop och Axfood-koncernen. Everfresh Group har Axfood, Bergendalsgruppen och Coop som kunder.

SwedWatch har låtit intervjua anställda som producerar för den svenska eller den europeiska marknaden samt lokala organisationer i de två länderna. Majoriteten av säsongsarbetarna som intervjuats i Chile uppger att de tjänar ungefär den chilenska, lagstadgade minimilönen om de arbetar med de vanligaste uppgifterna; skötsel, plockning och paketering. De som får provision, arbetar extra snabbt, mycket övertid eller med mer avancerade uppgifter kan tjäna mer. Ofta är de arbetslösa några månader per år. Den chilenska minimilönen är avsedd att kunna täcka de allra mest basala behoven. De flesta som vi har intervjuat beskriver hur de har svårt att få hushållets ekonomi att gå ihop.

En del av de intervjuade anställs av tredje part, så kallade mellanhänder. Både organisationer och anställda är överens om att det ökar risken för dålig behandling och åsidosatta rättigheter. Samtidigt ökar användningen av mellanhänder i Chile. Några personer berättar att de periodvis saknar skriftliga kontrakt, vilket är ett brott mot chilensk lagstiftning.

Arbetsdagarna är under högsäsong långa. I SwedWatchs stickprov, liksom i andra undersökningar, berättar anställda om arbetsdagar på 12-16 timmar under högsäsongen i packhusen. Övertiden uppfattas inte alltid som frivillig. Så gott som alla som SwedWatch har intervjuat upplever att de har begränsade eller inga möjligheter att föra fram krav och önskemål för att förändra sin arbetssituation. De är rädda för att förlora jobbet om de organiserar sig eller säger vad de tycker.

Bilden i Sydafrika både liknar och skiljer sig från den i Chile. Gemensamt för de båda länderna är säsongsarbetarnas svåra situation. SwedWatch har valt ut tre farmer i landet som alla producerar för export till Skandinavien eller Europa. De som anställs via mellanhänder verkar ha klart sämre arbetsförhållanden än de som är direkt anställda av det producerande företaget. Vissa anställda uppger att de saknar eller inte förstår sina kontrakt, vilket är ett brott mot den sydafrikanska lagen. Flera anställda anser att lönerna är för låga. På en farm tjänar majoriteten under minimilönenivå och kvinnorna får lägre lön än männen för sitt arbete. Två av de tre undersökta farmerna uppvisar brister i sitt arbete med hälsa, säkerhet och jämställdhet.

Ingen information om antifacklig verksamhet framkom i stickprovsundersökningen i Sydafrika. Det visade sig dock att säsongsarbetarens möjlighet att påverka sin situation är begränsad eller obefintlig, precis som i Chile. I båda länderna uppger enskilda organisationer att myndigheternas kontroll av att arbets- och miljölagarna följs är bristfällig.

ICA, Saba och Everfresh Group anser att de har ett ansvar för hur säsongsarbetarna har det. De har dock svårt att säga var de anser att gränsen för detta ansvar går. För närvarande riktar de svenska inköpsföretagen miljörelaterade krav gentemot sina fruktleverantörer, framför allt genom certifieringen EurepGap. EurepGap innehåller krav som syftar till att minska användningen av bekämpningsmedel. Certifieringar som denna verkar ha lett till positiva effekter i både Chile och Sydafrika. Våra intervjuer med anställda tyder dock på att just säsongsarbetarnas kunskap om vilka medel som används och om de är tillräckligt skyddade mot eventuella risker är begränsad. Resultaten av certifieringsorganens kontroller är heller inte offentliga, vilket gör det svårt att utvärdera EurepGaps effekter närmre.

Tidigare ställde EurepGap även krav på att arbetsvillkor, löner, arbetstider, facklig verksamhet, med mera, skulle vara i enlighet med ländernas lagstiftning. Dessa skrivningar har nu tagits bort. SwedWatchs undersökning visar dock på vikten av att tydliga krav som rör de anställdas rättigheter ställs.

  • Bransch: Jordbruk och livsmedel
  • Publikation: Rapport
  • Region: Afrika söder om Sahara
  • Teman: Arbetsvillkor

Presskontakt

jenny-sv
Jenny Haraldsson Molin