|

Affärsmodeller som bygger på flexibla arbetsstyrkor är en växande trend bland företag världen över. Med detta följer risker för arbetstagare, anställningstrygghet, facklig anslutning och ojämlika löner, speciellt i länder med svag lagstiftning eller där sociala skyddsnät saknas. Företag som anlitar icke fast anställda har ett ansvar för att hantera dessa risker, visar en studie som Swedwatch tagit fram till stöd för dialogen kring de globala hållbarhetsmålen med särskilt fokus på Mål 8.

Under de senaste decennierna har förekomsten av så kallade atypiska anställningsformer – non-standard forms of employment – ökat kraftigt på flera håll i världen. Enligt Internationella arbetsorganisationen (ILO) finns flera risker med sådana anställningsformer, däribland kring anställningstrygghet, ojämlika löner samt begränsade möjligheter till facklig anslutning och därmed minskad möjlighet för arbetstagare att påverka sin arbetssituation.

Till stöd för dialogen kring uppfyllandet av de globala målen för hållbar utveckling, med särskilt fokus på Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt – har Swedwatch har tagit fram en studie som är aktuell för företag som är verksamma i olika sektorer och regioner där atypiska anställningsformer är vanliga.

Studien fokuserar särskilt på den indiska arbetsmarknaden, som väl illustrerar några av de risker som behöver hanteras. Indien beräknas ha världens största arbetsstyrka år 2026, och är hemvist för många svenska och multinationella företag sedan många år. Enligt ILO har industrisektorns tillämpning av flexibla arbetsstyrkor och personal med olika former av atypiska anställningar, framför allt bemanningsanställningar, ökat exceptionellt i landet under de senaste årtiondena.

Under en kortare fältstudie fick Swedwatch möjlighet att intervjua lokal ledning, fackliga representanter samt arbetstagare med olika typer av anställning vid två av Volvo Groups fabriker i den indiska staden Bangalore. Studien redogör bland annat för de intervjuades olika erfarenheter av och synpunkter på exempelvis lönenivåer och arbetsvillkor för fast och tillfälligt anställda.

I enlighet med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP) uppmanar studien företag med atypiska anställningsformer i sin värdekedja att identifiera, begränsa och hantera den negativa påverkan som dessa kan medföra. För att nå det globala målet om anständiga arbetsvillkor och inkluderande ekonomisk tillväxt, krävs vidare samarbete mellan stater, privata aktörer, arbetstagarrepresentanter och civilsamhälle.

Non standard liten
  • Bransch: Tillverkning
  • Publikation: Rapport
  • Region: Syd- och Sydostasien
  • Teman: Arbetsvillkor

Presskontakt

jenny-sv
Jenny Haraldsson Molin