Swedwatch har undersökt arbetsvillkoren i produktionen av natursten från Kina. Inom rapporten presenteras en avtalsuppföljning gjord på uppdrag av fyra kommuner.

Undersökningen visar att det råder brister i tillverkningen av den kinesiska sten som används till våra gator och torg. Ofta saknas hälso- och säkerhetsutbildning för de anställda och arbetsgivarna ger inte den skyddsutrustning som krävs för att förebygga stendammslunga eller hörselskador. I Sverige har fyra kommuner infört vissa sociala krav i sina upphandlingar av natursten. Dessa kommuner har gett Swedwatch i uppdrag att genomföra en uppföljning av dessa krav i Kina. Avtalsuppföljningen presenteras inom ramen för rapporten.

De senaste åren har arbetsvillkor och miljöförhållanden i den kinesiska stenindustrin uppmärksammats i flera europeiska länder. I Nederländerna har några icke-statliga organisationer och nederländska stenimportörer börjat arbeta inom en arbetsgrupp för hållbar natursten. SOMO, en av organisationerna i arbetsgruppen, har fått i uppdrag att undersöka möjligheten att genomföra uppförandekoden i verkligheten. SwedWatch och SOMO har inom denna research även samarbetat med the Hong Kong Liaison Office of the International trade union movement, IHLO.

I oktober 2007 besökte tre researchers från Swedwatch, SOMO och IHLO provinserna Fujian och Shandong i Kina. Sju leverantörer besöktes, varav fem levererar till Sverige. Leverantörerna säljer till Bohus Gatsten & Kantsten, Naturstenskompaniet, Arctic Kvartsit, Nordic Granit och RK Natursten.
De kinesiska leverantörerna har kodifierats i rapporten på grund av att relationen mellan kund och leverantör är konfidentiell affärsinformation. Problemen som vi funnit ser ungefär likadana ut hos de flesta av leverantörerna.

Inom ramen för undersökningen fann Swedwatch och SOMO ett flertal överträdelser av internationella normer för arbetsvillkor. De allvarligaste problemen gäller hälsa och säkerhet. Verksamhet inom stenbrott och stenbearbetning innebär stora risker för arbetsolyckor. De vanligaste är olika skador på händer och fingrar. I Fujianprovinsen är risken även stor för silikos (stendammslunga), en yrkessjukdom som orsakas av att kvartspartiklar andas in och hamnar i lungorna. Sjukdomen kan ta flera år att utveckla och är ofta dödlig. Risken för silikos är mindre i Shandongprovinsen, eftersom stenindustrin i östra Shandong karaktäriseras av råhuggen sten som skapar mindre damm. I västra Shandong bearbetas främst kalkstenen som innehåller mycket små andelar kvarts.

De anställda får oftast inte någon hälso- och säkerhetsutbildning. Arbetsgivarna ger mycket sällan gratis säkerhetsutrustning till arbetarna, som till exempel handskar och skyddsmasker. Medvetenheten om hälso – och säkerhetsrisker är mycket låg, många av de anställda hos leverantörerna i Fujian är till exempel inte medvetna om risken för silikos. Detta betyder att även enkla åtgärder för att förebygga silikos inte genomförs på de flesta arbetsplatser, som att se till att alla anställda som behöver detta använder skyddsmasker mot kvartsdamm och att arbetsplatserna städas regelbundet.

Många av arbetsplatserna är fulla av damm från granitbearbetningen. Trots att de anställda är utsatta för bullernivåer som leder till permanenta hörselskador, används mycket sällan hörselskydd. Andra skyddsåtgärder, som att installera säkerhetsnät i stenbrotten för att skydda mot fallande stenare, saknas också.

Många av företagen har inga skriftliga anställningskontrakt och de som arbetar med farliga arbetsmoment är ofta inte direkt anställda av arbetsgivaren. Dessa anställda betalas istället av en underleverantör som tar hand om denna avdelning, trots att de arbetar på samma arbetsplats. Arbetare i produktionen betalas nästan uteslutande per ackord och har oftast ingen reglerad arbetstid. Swedwatch och SOMO kunde däremot inte finna belägg för att det förekommer något barnarbete i de kinesiska stenbrott eller stenfabriker som besöktes. Det förekom inte heller några indikationer på diskriminering eller tvångsarbete, förutom obligatorisk övertid.

Eftersom kraven på rimliga arbetsvillkor i den offentliga upphandlingen ökar finns det numera ett starkt incitament för europeiska importörer och kinesiska leverantörer att förbättra arbetsvillkoren och dokumentera förbättringar. Swedwatchs och SOMOs intryck är att både leverantörer och importörer är villiga att genomföra förbättringar. Vissa leverantörer har redan vidtagit vissa åtgärder. Det är avgörande att kommunerna i sina framtida upphandlingar prioriterar de importörer som genomför ett seriöst förbättringsarbete, tillsammans med sina kinesiska leverantörer.

Swedwatch och SOMO riktar i rapporten flera konkreta rekommendationer om förbättringar till importörer, leverantörer och kommuner.

Gjord i samarbete med: SOMO
stenfront.jpg
  • Bransch: Metaller och material
  • Publikation: Rapport
  • Region: Öst- och Nordasien
  • Teman: Arbetsvillkor

Presskontakt

jenny-sv
Jenny Haraldsson Molin