Svenska företag som importerar kött och soja från Brasilien har kopplingar till leverantörer som bidragit till skövlad regnskog i Amazonas.

Granskningen visar på komplexa orsakssammanhang och höga risker. På sojaplantagen används bekämpningsmedel som är förbjudna i Sverige, på boskapsfarmarna förekommer en modern form av slaveri och ursprungsfolken trängs undan. Det är stora skillnader mellan företagen när det gäller deras etik- och hållbarhetsarbete.

Rapporten är gjord i samarbete med Latinamerikagrupperna och Miljöförbundet Jordens Vänner. Den visar att Lantmännen, som är Sveriges största sojaimportör, tar in soja som blivit besprutad med växtgifter som varit förbjudna i 30 år i Sverige. En annan importör, Svenska Foder, har ingen miljö- eller etikpolicy alls. Den importerade sojan används till djurfoder på de svenska gårdarna i Sverige. Nötköttsimportören Annerstedt Flodin AB utför inga leverantörskontroller och menar att de är för små för att lägga sig i att en av deras leverantörer handlar med gårdar som avverkar regnskog illegalt.

De senaste årens ökade fokus på soja- och köttproduktion i Brasilien har lett till att en rad initiativ tagits för att göra produktionen mer hållbar. Granskningen visar att de svenska företagen tagit vissa steg, men att mycket arbete återstår för att minimera de sociala och miljömässiga riskerna.

Swedwatch följde 2011 upp granskningen av brasiliansk sojaproduktion. Rapporten Mer soja, mindre mångfald (2012) visar att de granskade företagen förbättrat arbetet med etik- och miljöfrågor (bredvid).

Gjord i samarbete med: Latinamerikagrupperna & Miljöförbundet Jordens Vänner
Kottsojarapportomslag
  • Bransch: Jordbruk och livsmedel
  • Publikation: Rapport
  • Region: Latinamerika
  • Teman: Arbetsvillkor

Presskontakt

jenny-sv
Jenny Haraldsson Molin