Hur gör andra?

Upphandlande myndigheter i Sverige och andra länder arbetar med sociala krav på flera olika sätt. Nedan har vi samlat några exempel.

Svenska landsting och regioner

Sveriges landsting och regioner har en gemensam uppförandekod, som bygger på FN:s Global Compacts principer för företagens sociala och miljömässiga ansvar, och kontraktsvillkor som reglerar hur leverantören ska uppfylla uppförandekoden. De har även identifierat åtta produktkategorier med särskilda risker för kränkningar av mänskliga rättigheter och bristande arbetsvillkor och samarbetar med att följa upp sina krav inom dessa områden, dels genom att leverantörerna får svara på frågor om hur de arbetar, dels genom kontors- och fabriksrevisioner. Det finns en nationell samordnare för arbetet samt en expertgrupp.

SKL Kommentus Inköpscentral

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har utvecklat tjänsten Hållbarhetskollen som erbjuder upphandlande myndigheter att avropa på ett gemensamt ramavtal för revisioner mot en årlig avgift. Ett gemensamt expertråd väljer ut vilka områden och leverantörer som ska genomgå revision, framförallt på kontorsnivå, men också på plats i fabriker och plantager.

Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten har i uppdrag att vägleda upphandlande myndigheter kring miljömässiga och sociala hänsynstaganden och har blanda annat tagit fram CSR-kompassen, ett verktyg att implementera sociala krav i upphandlingsprocessen. I Kriteriebiblioteket finns sociala krav inkluderat i flera kriteriedokument, bland annat kaffe, te, kakao, drivmedel och möbler.

Utanför Sverige

Sverige anses vara ett föregångsland när det gäller socialt ansvarstagande i offentlig upphandling. Det finns dock flera goda exempel på offentliga organisationer i andra länder som använder sociala krav på bra och innovativa sätt. Sjukvårdsansvariga Helse Sör Öst i Norge har etiska riktlinjer för sina upphandlingar och gör också revisioner på plats i fabriker. De är medlemmar i Initiativ for Etisk Handel som är pådrivare för etisk handel i Norge och stöttar myndigheter i arbetet med sociala krav.

Nätverk

European Working Group for Ethical Public Procurement, EWGEPP, är ett nätverk för myndigheter, ideella föreningar och andra intressenter som arbetar med sociala krav. Arbetsgruppen syftar till att lyfta sociala krav som verktyg för hållbar upphandling, att bidra till hållbara upphandlingsprocesser som omfattar mänskliga rättigheter, att sprida goda exempel och i förlängningen bidra till mer hållbara leverantörskedjor. Swedwatch deltar i gruppens arbete.

Learning Lab är ett globalt nätverk som syftar till att lyfta goda exempel, ta fram verktyg och bilda opinion för frågan om sociala krav.

10YFP Sustainable Public Procurement Programme är UNEP:s nätverk för hållbar upphandling. I nätverket ingår över 120 organisationer och experter från offentlig, ideell och privat sektor från hela världen. Syftet är sprida kunskap om offentlig upphandling som ett medel för hållbar konsumtion och produktion och att stötta genomförandet av hållbar upphandling genom samarbete och ökad tillgång till effektiva verktyg och expertis.