Granskningar och dialog

Granskningar och dialog är kärnan i Swedwatchs arbete. Våra rapporter bygger på ett gediget researcharbete. Vi inhämtar information och vittnesmål från arbetstagare och lokalbefolkning som är direkt berörda av företags verksamhet, och arbetar nära experter inom våra olika fokusområden. De aktörer som granskas erbjuds alltid möjligheten att bidra med egna kommentarer kring granskningen, som publiceras på vår webbplats.

Vi strävar efter en konstruktiv dialog med alla aktörer. Denna sker oftast i form av intervjuer, rundabordssamtal eller seminarier. Ibland medverkar andra aktörer än de vi granskat i samtalen och vi ser gärna att de utmaningar och lösningar vi identifierat diskuteras på branschnivå. Det kan även fungera som katalysator för nya initiativ och samarbeten.

Konstruktiva rekommendationer

Vår arbetsmetod är källkritisk och vår ambition är att ge en rättvis bild där alla parter får komma till tals. Med hållbar utveckling som övergripande mål lägger vi stor vikt vid att ge konstruktiva rekommendationer. De utgår ifrån vedertagna internationella riktlinjer och konventioner och formuleras i samråd med experter, medlemsorganisationer rättighetsinnehavare.

Kontakt med drabbade

Genom en direkt dialog med drabbade får vi inblick i de risker som företag behöver hantera när det gäller mänskliga rättigheter och miljö. Vår avsikt är att inte bara visa på missförhållanden, utan att också sprida goda exempel och att fungera som en brygga mellan företag och drabbade. En förutsättning för att företag ska kunna respektera mänskliga rättigheter är att de för en dialog med dem som påverkas av företagets verksamhet.

Val av granskningar

Valet av granskningar görs i samråd med våra medlemsorganisationer Svenska kyrkan, Naturskyddsföreningen, Fair Action, Latinamerikagrupperna, Afrikagrupperna och Diakonia.

En detaljerad beskrivning av vår arbetsmetod finns i dokumentet ”Policy för Swedwatchs arbete” samt i vår Metodhandbok.

Om någon part anser att det ges en missvisande bild eller felaktig information om dem i rapporterna, kan de vända sig till vår klagomålsinstans.