Miljö och klimat

Miljö och klimat är nära sammanlänkat med mänskliga rättigheter. När naturresurser som mark och vatten hotas drabbas människor som redan lever i en utsatt situation. Företag har ett ansvar att förhindra att de bidrar till miljöförstöring och klimatförändringar.

Vårt klimat och vår miljö påverkas på olika sätt av företags verksamhet. Avskogning, föroreningar och förlust av biologisk mångfald är några exempel. När människor förlorar tillgång till mark, skog, rent vatten och luft hotas deras inkomst, hälsa, och livsmedelsförsörjning.

Både på landsbygden och i staden är utsatta grupper, såsom ursprungsfolk och boende i slumområden, några av de som drabbas hårdast av miljöförstöring och klimatförändringar. I framtiden förväntas utmaningarna bli större och leda till fler konflikter. Klimatförändringar är redan idag ett stort hinder i kampen mot fattigdom.

Företag har ett stort ansvar för att minimera sin påverkan och att visa på nya alternativ. För att vända utvecklingen krävs att företagen utvecklar affärsmodeller, produkter och leverantörskedjor som respekterar gränserna för vad världens ekosystem klarar av. Samtidigt måste företagen respektera de mänskliga rättigheterna i all sin verksamhet.

Finanssektorn ger bränsle åt ekonomin

Den finansiella sektorn erbjuder investeringar, lån och tjänster till projekt och företag. Idag är en stor del av världens börser investerade i fossilbaserade industrier och företag som bidrar till avskogning, föroreningar och förlust av den biologiska mångfalden. Banker, fondförvaltare och försäkringsbolag har därmed potential att använda sitt inflytande för att sätta press på företagen att skydda ekosystemen, men också för att omfördela resurser till gröna och klimatvänliga projekt och företag.