Arbetsvillkor

I de globala leverantörsleden är risken för kränkningar av mänskliga rättigheter stor. Företag har ansvar att förhindra kränkningar både i sin egen verksamhet, hos leverantörer och underleverantörer.

De grundläggande rättigheterna för arbetslivet finns definierade i ILO:s åtta kärnkonventioner. De gäller genom alla leverantörsled och utgör en minimistandard för arbetsvillkor världen över, men på många håll är det långt ifrån en självklarhet att de respekteras. I flera av de länder där svenska företag har en stark närvaro, finns ofta stora brister i efterlevnaden och de som kämpar för fackliga rättigheter är ofta utsatta på olika sätt.

Enligt ILO, FN:s arbetslivsorgan, finns i dag fler migrantarbetare i världen än någonsin tidigare. Många av dem utnyttjas i olika former av modernt slaveri.

Vikten av uppföljning

Allt fler företag ställer krav på sina leverantörer i form av kontrakt och uppförandekoder när det gäller just arbetsvillkor. Men för att veta att reglerna följs är uppföljning och kontroll minst lika viktigt. Företagens ansvar sträcker sig också längre än till leverantörer i första led. De största riskerna för kränkningar finns ofta bland underleverantörerna.

Att som företag lämna ett land eller att avbryta samarbetet med en leverantör för att arbetsförhållandena är dåliga, påverkar sällan arbetstagarnas situation positivt. I de flesta fall är det mer ansvarsfullt att stanna kvar och ställa krav, samt följa upp kraven. Om ingen förbättring sker kan företaget ändå bli tvunget att avbryta relationen med leverantören. Men först behöver företaget analysera vilka effekter det kan få och göra en plan för att inte förvärra situationen.