Offentlig upphandling

Många varor som upphandlas offentligt produceras i länder där riskerna för kränkningar av mänskliga rättigheter är stora. Genom att ställa sociala krav i upphandlingar kan myndigheter bidra till bättre arbetsvillkor i globala leverantörskedjor.

Sociala hänsyn i offentliga upphandlingar lyfts bland annat som ett verktyg för företagsansvar och hållbar utveckling i FN:s globala mål för hållbar utveckling, i regeringens upphandlingsstrategi och i FN:s vägledande principer för företagande och mänskliga rättigheter.

Kunskap om risker avgörande

Arbetet med social kravställan är en process i flera steg. För att nå framgång är det avgörande att upphandlaren är medveten om riskerna i leverantörsleden, varför riskanalyser på aktuella avtalsområden är en viktig förutsättning . Det är gäller också att de krav som ställs följs upp, att avvikelser åtgärdas och att leverantörer med bra rutiner för socialt ansvar premieras.

Hur går det till ?

Sociala krav kan ställas i alla delar av upphandlingsprocessen så länge de är kopplade till kontraktsföremålet och följer grundprinciperna för offentlig upphandling. Vanligtvis ställs kraven som särskilda kontraktsvillkor, men det är även möjligt att ställa krav som tilldelningskriterier, kvalificeringskrav eller i den tekniska specifikationen.

Samarbete ger större genomslagskraft

Om upphandlande myndigheter, både inom och över nationsgränserna, gemensamt ställer och följer upp krav, så ökar trycket på leverantörerna. I förlängningen kan det bidra till förbättrade arbetsvillkor på fabriker, plantager och andra arbetsplatser runt om i världen.

Vill du ha mer information om våra tjänster kring offentlig upphandling? Kontakta vår helpdesk (länk i högermenyn).