Granskningar och dialog

Granskningar, dialog och kapacitetsstärkande aktiviteter är kärnan i Swedwatchs arbete. Våra rapporter bygger på ett gediget researcharbete där vi inhämtar information från MR- och miljöförsvarare, arbetstagare, organisationer och lokalbefolkning . För oss är det centralt att rättighetsinnehavare står i centrum.

Genom att granska företagsrelaterad påverkan på mänskliga rättigheter och miljö över olika sektorer och områden lämnar Swedwatch rekommendationer på lösningar till olika aktörer, inklusive företag och statliga aktörer. Allt arbete strävar efter att placera rättighetsinnehavares behov och perspektiv i centrum.

Vi strävar även efter att stärka rättighetsinnehavare och de civilsamhällesaktörer som de representeras av, och deras förmåga att hävda sina rättigheter. Det görs bland annat genom kunskapshöjande arbete och genom att skapa tillfällen för dialog med till exempel företag eller myndigheter.

Med en hållbar utveckling som övergripande mål, fäster vi stor vikt vid att våra rekommendationer är konstruktiva och grundade i etablerade internationella normer och riktlinjer för företag, mänskliga rättigheter och miljö, och formuleras i samråd med rättighetsinnehavare, experter och  medlemsorganisationer.

Vi ser gärna att de utmaningar och lösningar vi identifierat diskuteras på branschnivå. Det kan även fungera som katalysator för nya initiativ och samarbeten.

Dialogen med de som drabbats ger viktig inblick i de risker som företag behöver hantera när det gäller mänskliga rättigheter och miljö. Vår avsikt är att inte bara visa på missförhållanden, utan att också sprida goda exempel och att fungera som en brygga mellan olika aktörer, inklusive företag och rättighetsinnehavare.

Om någon part anser att det ges en missvisande bild eller felaktig information om dem i rapporterna, kan de vända sig till vår klagomålsinstans.