Global supply chanins in stormy waters Alamy30percent

I en ny rapport visar Swedwatch hur företag i högriskbranscher hade kunnat förhindrat en negativ påverkan på mänskliga rättigheter om de gjort en riskanalys nedströms i värdekedjan. Tillsammans med de fyra andra civilsamhällsorganisationer som står bakom rapporten uppmanar Swedwatch EU:s beslutsfattare att inkludera riskanalys av hela värdekedjan i det kommande direktivet om företagsansvar.

Sedan EU-kommissionen i februari 2022 presenterade sitt förslag på ett direktiv för Corporate Sustainability Due Diligence (CSDD) har frågan om direktivets innehåll diskuterats livligt. I slutet av maj väntas Europaparlamentet anta sin ståndpunkt och därefter är det dags för trilogförhandlingarna mellan kommissionen, rådet och parlamentet.

För att lägga grund för en effektiv lagstiftning menar författarna till rapporten A little downstream goes a long way: How downstream due diligence can prevent and mitigate harm att direktivet måste utformas så att det omfattar företags hela värdekedja, från utvinning av råvaror till hur produkter eller tjänster används av slutkunden. En riskbaserad due diligence av hela värdekedjan är i linje både med OECDs riktlinjer och FN:s vägledande principer för företag (UNGP) och med vad flera företag har efterlyst.

”Det finns en tydlig internationell konsensus när det gäller behovet av att företag gör en due diligence som innefattar hela värdekedjan. Som civilsamhällesorganisation ser vi med stor oro på försök som görs för att urvattna det nuvarande förslaget”, säger Charlotte Junghus, researcher vid Swedwatch och medförfattare till rapporten.

Rapporten lyfter fram fem exempel på affärer inom högriskbranscher, däribland tillverkning och export av militär utrustning, brytning av ädelsten och finansiering av fossila bränsleprojekt. Hur de involverade företagen* har agerat och borde ha agerat analyseras genom referenser till OECDs riktlinjer och UNGPs principer. Medförfattare till rapporten är SOMO (Centre for Research on Multinational Corporations), ECCHR (European Center for Constitutional and Human Rights), OECD Watch och ECCJ (European Coalition for Corporate Justice).

”Baserat på vår analys ser vi ingen anledning till att det inte skulle vara möjligt för företag att göra en due diligence av hela värdekedjan, eller varför företag skulle slippa att göra det. Tvärtom har det visat sig vara praktiskt möjligt att genomföra, vilket i sin tur spelar en avgörande roll för rättighetsinnehavare vars mänskliga rättigheter riskerar att påverkas”, säger Charlotte Junghus.

*Företagen som förekommer i rapporten har fått möjligheten läsa och kommentera innehållet. Deras kommentarer finns att ladda ner i högerpspalten. 

Rekommendationer – CSDDD bör:

1. utformas så att kraven på företag att genomföra due diligence omfattar hela värdekedjan,

2. reflektera internationell konsensus kring en riskbaserad due diligence-process, vilket säkerställer att företag fokuserar sina insatser i den del av värdekedjan där riskerna är störst,

3. inkludera finanssektorn, givet dess centrala roll i den globala ekonomin,

4. inkludera vapenindustrin och produkter med dubbla användningsområden.

Ladda ner rapporten: 

Cover page

 

Det finns en tydlig internationell konsensus när det gäller behovet av att företag gör en due diligence som innefattar hela värdekedjan. Som civilsamhällesorganisation ser vi med stor oro på försök som görs för att urvattna det nuvarande förslaget.

Vad menas med downstream due diligence?
“Downstream due diligence” refererar till ett företags försök att hindra, dämpa och kompensera negativ påverkan på mänskliga rättigheter som kopplas till företagets produkter eller tjänster och som sker efter det att företaget har tillverkat eller levererat produkten eller tjänsten till tredje part.

Downstream due diligence steg för steg
Rapporten går igenom hur ett företag kan genomföra en due diligence för att förhindra människorättskränkningar i värdekedjan. De sex stegen är baserade på OECDs riktlinjer.

1️⃣ Införliva ansvarsfullt företagande i policyer

2️⃣ Identifiera negativ påverkan

3️⃣ Förebygg och begränsa

4️⃣ Följ upp 

5️⃣ Informera om hantering

6️⃣ Åtgärda och samverka

Mer på samma tema:

Gemensamt uttalande från civilsamhället om behovet av att direktivet adresserar due diligence i högrisk- och konfliktområden (2022)

Policy brief om varför EU-direktivet måste omfatta nedströms due diligence (2023)

Swedwach-rapporten Still Overlooked: Communities affected by jade mining operations in Myanmar, and the responsibilities of companies providing machinery (2020)

Mer från Swedwatch om CSDDD

Presskontakt:
AMI RUND
Ami Hedenborg, Media Manager