brazil_photo_1-_maurilo_clareto_costa_danwatch_2015_giftiga_insektsmedel_som_ar_forbjudna_i_eu_tillats_i_brasilien-_sasongsarbetare_anvander_som_regel_inte_skyddsutrustning
Kaffeodling i Brasilien. Foto: Maurilo Clareto Costa, Danwatch 2015.

Med sociala krav och uppföljning kan offentlig upphandling skapa förändring. Swedwatchs rapport ”Agents for Change” riktar sig till EU-länder och visar möjligheter och utmaningar för offentlig sektor att bidra till bättre arbetsvillkor i globala leverantörsled.

Många varor som upphandlas produceras i fattiga länder där riskerna för kränkningar av mänskliga rättigheter och dåliga arbetsvillkor är stora. ”Agents for Change” utgår från tre fallstudier som rör produktion och svensk upphandling av kirurgiska instrument i Pakistan, kycklingkött i Thailand och kaffe i Brasilien, alla produkter där arbetsvillkoren ofta är undermåliga och exploatering av arbetstagare är utbredd. I det första fallet har Swedwatchs jämförande studier från 2007 och 2015 visat på förbättringar i pakistanska fabriker gällande bland annat löner och motverkande av barnarbete, efter att sociala krav börjat ställas och följas upp av landstingen. Landstingens samarbete och strukturerade system är bra exempel på hur sociala krav kan implementeras i upphandlingsprocessen och förbättra arbetsvillkoren i praktiken. Rapporten visar också att flera myndigheter använder hållbarhetscertifieringar när kaffe upphandlas, något som kan vara ett effektivt verktyg för att följa upp och verifiera sociala krav.

Även om det finns flera positiva exempel på hur svenska upphandlande myndigheter arbetar med sociala krav kvarstår många utmaningar. Myndigheter brister ofta i uppföljningen av de krav som ställts. Swedwatchs undersökning om offentliga köp av thailändskt kycklingkött visade att upphandlare på kommuner och landsting var omedvetna om riskerna för kränkningar av mänskliga rättigheter. Det krävs mer omfattande riskanalyser för att upphandlarna ska veta när krav ska ställas och hur de ska följas upp inom olika produktkategorier.

Resurser behövs

För att möjliggöra för upphandlare att både genomföra riskbedömningar och följa upp kraven behöver beslutsfattare och politiker skjuta till resurser, tid och kompetens. Samarbete och samordning av hur krav ställs behövs också för att arbetet ska bli effektivt. I rapporten ger Swedwatch också praktisk vägledning om socialt ansvarsfull upphandling riktad till beslutsfattare och upphandlare inom EU. Rekommendationerna syftar till att inspirera aktörer inom offentlig upphandling till att använda sociala krav som ett verktyg för att nå FNs hållbarhetsmål.

Rapporten presenterades av Swedwatch under konferensen "International Workshop on Public Procurement and Human Rights" i Genève den 17 november 2016.

report-agents-for-change
  • Bransch: Jordbruk och livsmedel
  • Fokusområden: Leverantöskedjor
  • Publikation: Rapport
  • Region: Asien

Kontaktperson