asparagus_desert
water-container
|||||
housing

Storskalig odling av sparris och andra grönsaker har skapat en akut brist på vatten i ökenområdet Ica i Peru, vilket slår hårt mot lokalbefolkningens hälsa och försörjning. Trots vetskap om problemen brister svenska livsmedelsjättar i kontroll och uppföljning av sina leverantörer, visar en ny rapport från Swedwatch och Diakonia.

Sedan 2010 erkänns tillgång till vatten som en mänsklig rättighet. Brist på vatten är samtidigt ett globalt hot som redan nu drabbar både människor och miljö. Idag konsumerar jordbruket ungefär 70 procent av världens färskvatten, vilket medför ett ansvar för företag som är verksamma i sektorn att hantera vattenbrist och de risker som den medför. Men medan många företag hanterar risker som vattenbrist innebär för lönsamheten, förbises ofta risker för mänskliga rättigheter.

Peru är en ledande exportör av sparris, som till största del odlas i ökenområdet Ica. Den ökade efterfrågan på både sparris, avokado och andra grönsaker har skapat viktig ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen i regionen, men samtidigt har exportjordbrukets vattenkonsumtion lett till en akut vattenkris för Icas lokalsamhällen. I vissa delar har lokalbefolkningen endast tillgång till vatten några timmar i veckan.

Rapporten To the last drop - Water and human rights impacts of the agro export industry in Ica, Peru: the responsibility of buyers visar att vattenbristen slår hårt mot lokalbefolkningen på flera olika sätt. Vattenbrist och låg vattenkvalitet orsakar hälsoproblem och konkurrens om vattnet orsakar spänningar och konflikter. De som rapporterar om problemen riskerar hot och repressalier. Dessutom har småskaliga jordbrukare tvingats lämna sin mark på grund av sinande brunnar.

Exportjordbruket i Ica-dalen har även andra baksidor. Även om arbetsförhållandena på exportplantagerna uppges ha förbättrats under det senaste decenniet, visar granskningen att kränkningar av arbetsrätten fortfarande förekommer. Människor vittnar om låga löner, oskäliga uppsägningar och trakasserier mot medlemmar i de få fackföreningar som finns. Brist på barnomsorg gör att äldre barn måste ta hand om yngre syskon när föräldrarna arbetar.

Med utgångspunkt ibland annat FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter granskar rapporten vilket ansvar företag som köper jordbruksprodukter från Ica-dalen har och hur de lever upp till dessa riktlinjer. Rapporten tittar särskilt på detaljhandelsföretagen ICA, Axfood och Coop, grossisterna Martin & Servera och Menigo samt importörerna Everfresh och Ewerman och drar slutsatsen att företagens uppföljning av leverantörernas efterlevnad av krav gällande mänskliga rättigheter brister. Den visar också att företagen behöver stärka sina processer i att genomföra risk- och konsekvensanalyser för mänskliga rättigheter, så kallad human rights due diligence. Idag missar företagen många av de konsekvenser som vattenbristen medför.

Rapporten rekommenderar bland annat att företag som köper frukt och grönsaker från Ica-dalen använder sitt inflytande för att hantera problemen, till exempel genom samarbete med andra aktörer i branschen, och genom att ta ansvar genom hela leverantörskedjan.

Rapporten genomfördes i samarbete med den peruanska organisationen Codehica.

Presskontakt

jenny-sv
Jenny Haraldsson Molin