Hpakant Mines 2 SMALL
Fokusområden / Värdekedjor
Chinese migrant workers in Shanxi China 05 Jun 2007

 

 

ARBETE FÖR HÅLLBARA OCH RÄTTVISA GLOBALA VÄRDEKEDJOR

 

Globala leverantörsled kan skapa arbetstillfällen och bidra till ökad välfärd. Samtidigt präglas dagens värdekedjor av begränsad insyn, och företag saknar ofta effektiva processer för att förhindra negativ påverkan på miljö och mänskliga rättigheter. 

Dålig insyn, undermåliga villkor  

Om leverantörsled ska kunna bli hållbara, måste de vara transparenta. Men bortom etiketterna som anger var vanliga konsumentprodukter är tillverkade – alltifrån mat till elektronik till läkemedel – vet de flesta konsumenter väldigt lite om vilken påverkan på miljö och mänskliga rättigheter som tillverkningen orsakat. Trots att avsevärda förbättringar skett sedan 90-talets skandaler om barnarbete i textilindustrin, är farliga arbetsmiljöer, löner under miniminivåer och repressalier gentemot fackligt engagerade fortfarande ett enormt problem i många länder där företagens produkter eller komponenter tillverkas.

Vikten av att identifiera risker 

Grundorsaker bakom dessa risker är ofta ohållbara affärsmodeller, korruption, svag efterlevnad av lagar och straffrihet vid överträdelser. Internationella ramverk antagna av FN och OECD anger att företag ska respektera mänskliga rättigheter, identifiera risker för negativ påverkan i sina leverantörsled och agera på dessa risker, som en del av deras processer för human rights due diligence.

Så arbetar vi med frågorna
Swedwatch har i många år belyst hur människor och miljö drabbas i globala leverantörsled, till exempel vid utvinningen av mineraler till elektronikindustrin, i turistnäringen, eller vid produktionen av alltifrån läkemedel till frukt och grönsaker. Grundläggande för vårt arbete är att synliggöra risker och utmaningar som lyfts fram av lokalsamhällen, civilsamhällesorganisationer eller fackförbund.

Några exempel från vårt arbete


 

mobiles

Giftig elektroniktillverkning 

98filipinernaomslag.jpgSwedwatch har på belyst olika risker för miljö och mänskliga rättigheter i elektronikindustrin, bland annat genom att visa hur lokalsamhällen påverkas vid kopparutvinning och hur kvinnor exponeras för giftiga kemikalier vid tillverkningen av mobiler och laptops.

Rapporten Toxic Tech visade att kvinnliga arbetstagare i Filippinerna drabbas av cancer och missfall när de tillverkar produkter åt världens största elektronikföretag. 

Trots att landet är ökänt för att sin bristande hänsyn till arbetstagares rättigheter, visade granskningen att företagens ansträngningar för att ta ansvar för arbetstagarnas säkerhet var små.

Utifrån rapportens resultat uppmanade Swedwatch företag och importörer att garantera att arbetstagare informeras om risker på arbetsplatsen och skyddas mot exponering för farliga kemikalier. En uppföljande granskning rekommenderade även företag att särskilt beakta påverkan på kvinnor, som utgör majoriteten av arbetskraften i fabrikerna och är extra sårbara för de kemikalier som används i tillverkningen. 

Read more
iStock-943878650Medium

Läkemedlens baksida 

CoverUtsläpp från läkemedelstillverkning har en förödande effekt på lokala ekosystem, och de som bor i närheten av utsläppen drabbas både av hälsoproblem och svårigheter att försörja sig när vattendrag och mark förorenas.

Oreglerade utsläpp är dessutom ett globalt hot mot folkhälsan eftersom det ökar risken för spridning av multiresistenta bakterier. 

Tillsammans med civilsamhällesaktörer och miljöförsvarare i indiska Hyderabad, lyfte Swedwatch de negativa effekter som läkemedelstillverkningen orsakar i rapporten The Health Paradox. Swedwatch arbetade bland annat för att påverka både Sveriges och EU:s lagstiftning på området.

Read more
img_textile

Textilarbetare höjer sina röster

Omslag miniatyrTextilindustrin kännetecknas av stora risker för negativ påverkan på miljö och mänskliga rättigheter. Swedwatch har länge följt utvecklingen i branschen, bland annat i en rapport som visade på små förbättringar i dialogen mellan arbetstagare, arbetsgivare och regering trots att flera initiativ tagits för att förbättra denna, inte minst efter att fabriken Rana Plaza kollapsade i Bangladesh år 2013. 

En enkät med frågor till de skandinaviska textilföretag sammanställdes i rapporten Power of the Voice, där även fackföreningsledare i Bangladesh bidrog med sina perspektiv och krav på förbättrade villkor för landets textilarbetare.

Read more
undersida-bild-1

Risker vid offentlig upphandling  

reporttrappedinthekitchenthumb.jpgOffentliga upphandlare är stora beställare och har unika möjligheter att påverka villkoren i globala leverantörsled. Samtidigt brister många upphandlare i både kravställan och uppföljning. En granskning av kycklingindustrin i Thailand - som förser sjukhus, skolor och äldreboenden med processat kycklingkött – visade till exempel på svåra arbetsförhållanden för migrantarbetare och att flera försatts i skuldslaveri. 

Rapporten Trapped in the Kitchen of the World lyfte fram vikten av att offentliga upphandlare identifierar och agerar på risker i leverantörsleden. Som ett resultat av granskningen genomförde upphandlare fler besök i fabrikerna och stärkte både dialog och uppföljning med leverantörerna. 

Mer om vårt arbete med offentlig upphandling

Read more

Mer på samma tema