man using a hammer by oven

Offentlig upphandling

Stat, kommuner och landsting har ett särskilt ansvar att se till att det som köps in är hållbart producerat. De har också stora möjligheter att värna mänskliga rättigheter och miljö i produktionen genom att ställa krav.

Läs mer

Svenska kommuner, landsting och statliga myndigheter upphandlar till ett värde av mer än 600 miljarder kronor varje år. Många av de varor som upphandlas tillverkas eller odlas i länder där riskerna för svåra arbetsvillkor och kränkningar av mänskliga rättigheter är stora.

Det som upphandlas är allt ifrån möbler och livsmedel till exempelvis äldreboenden och förskolor, till byggnadsmaterial och sten för stora infrastrukturprojekt. Swedwatch har granskat produktionen av flera av de varor som upphandlas och hittat stora utmaningar, bland annat i form av migrantarbetare som arbetar under slavliknande villkor med mycket låga löner och extrem övertid.

Många leverantörer till den offentliga marknaden är grossister med komplexa leverantörskedjor och med tusentals produkter i sortimentet. Därför kan det vara svårt att identifiera hur något har producerats och av vem.

Sociala krav behövs

Genom att ställa krav på sina leverantörer kan upphandlande myndigheter bidra till bättre arbetsvillkor och större respekt för mänskliga rättigheter i hela leverantörsledet. Offentlig upphandling tillägnas ett av delmålen i FN:s globala mål för hållbar utveckling och lyfts som verktyg i FN:s vägledande principer för företagande och mänskliga rättigheter. Regeringens upphandlingsstrategi pekar också på vikten av sociala hänsyn i globala leverantörsled.

Trots det är det långt ifrån alla upphandlande myndigheter som ställer krav. Ofta saknas kunskap om vilka risker som finns för kränkningar av mänskliga rättigheter i leverantörskedjorna. I de fall krav ställs prioriteras ofta uppföljning bort på grund av bristande resurser. Prispress från offentliga inköpare kan också vara ett problem som gör att leverantörer saknar budgetutrymme för rutiner och åtgärder som förbättrar arbetsvillkoren. Det finns dock positiva exempel på myndigheter som arbetar systematiskt med sociala krav, till exempel landstingens rikstäckande samarbete i Sverige.

När jag började arbeta var jag bara 15 år. Det var svårt att arbeta hela dagarna i de här stinkande rummen. När vi skulle påbörja ytbehandlingen kändes det som att jag fick något i halsen och mina ögon blev röda.

Arbetare som tillverkar kirurgiska instrument, Pakistan

Rapport: Vita rockar, vassa saxar