|
coalreportcoverpicjpeg
coalsocialmediapic4
coalsocialmediapic3

Kolindustrin bidrar starkt till klimatförändringarna och påverkar både miljö och mänskliga rättigheter i områden där kol utvinns och förbränns. Trots det har europeiska exportkrediter i flera år bidragit till att bygga ut kolindustrin i redan kolberoende länder, däribland Sydafrika. I en ny rapport uppmanar Swedwatch till ett stopp för exportkrediter till kol och andra fossila bränslen.

Kol är den enskilt mest förorenande energikällan och utsläpp från kolkraftverk skapar de enskilt största klimatförändringarna. Men trots världens åtaganden i Parisavtalet är de ansträngningar som görs för att fasa ut kol som energikälla otillräckliga.

Under det senaste decenniet har statligt kontrollerade exportkreditmyndigheter från Tyskland, Sverige och Frankrike beviljat stora exportkrediter till Sydafrikas kolsektor. Det har bidragit till att landet har kunnat bygga två nya storskaliga kolkraftverk och anlägga fler nya kolgruvor. Idag genererar Sydafrika 90 procent av sin el från kolkraft.

Kolindustrin ger både upphov till omfattande klimatpåverkan och till negativ påverkan på miljö och mänskliga rättigheter. I researchen för rapporten Up in Smoke: Human rights and environmental impacts of export credits to coal. The case of South Africa, besökte Swedwatch den sydafrikanska provinsen Mpumalanga, där några av världens mest förorenade kolkraftverk är belägna. I intervjuer beskrev såväl läkare som lokalbefolkning och miljö- och människorättsförsvarare kolindustrins effekter på hälsa och levnadsförhållanden – däribland andningssvårigheter, problem med matförsörjning och tillgång till rent vatten. Det var tydligt att kvinnor och flickor var särskilt utsatta och löpte risk att utnyttjas sexuellt.

År 2015 upphörde Frankrikes exportkreditmyndighet med att utfärda krediter och garantier till kolindustrin. Efter det har även Sverige, och i viss utsträckning Tyskland, vidtagit åtgärder för att minska stödet till kolsektorn. Svenska EKN har beslutat att avbryta alla krediter och garantier till kolrelaterad verksamhet i slutet av 2020. Tyskland har nyligen avbrutit stödet till kolkraft men tillåter fortsatt exportstöd till kolgruvor och infrastruktur kring kolindustrin.

Trots att steg tas i rätt riktning uppmanar rapporten regeringar och företag att i linje med Parisavtalet och Agenda 2030 omedelbart upphöra med exportkrediter till kol och kolkraft. Enligt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter bör exportkreditmyndigheter även förhindra och lindra påverkan på mänskliga rättigheter vid projekt som fått stöd av exportkrediter.

Europeiska exportkreditmyndigheter följer vanligtvis OECD:s regelverk för exportkrediter. Dessa hindrar dock inte att krediter beviljas till kolrelaterad export. Därför uppmanar Swedwatch även Tyskland, Sverige och Frankrike att aktivt verka för att andra OECD-länder också tar steg för att avveckla stödet till kolsektorn.

Granskningen visar också att transparensen kring ländernas exportkrediter brister. Därför bör länderna verka för att all information om högriskprojekt som stöds med krediter, försäkringar eller garantier, särskilt sådana som är relaterade till kol och andra fossila bränslen, offentliggörs.

Rapporten är framtagen i samarbete med Naturskyddsföreningen och Afrikagrupperna.