Hpakant Mines 2 SMALL
Fokusområden / Naturresurser
||||||

ARBETE FÖR ETT ANSVARSFULLT ANVÄNDANDE AV NATURRESURSER

Även om allt fler företag ställer om till mer hållbara affärsmodeller, går förändringen inte tillräckligt fort för att möta klimatförändringarna och bromsa utarmningen av jordens naturresurser.

Företag måste vara med för att vända trenden

Klimatförändringarna är vår tids största utmaning. Människor som lever i fattigdom drabbas ofta oproportionerligt hårt då deras livsuppehälle hotas av allt mer extrema väderförhållanden och en hårdnade konkurrens om lokala naturresurser.

För att vända utvecklingen behöver företag inte bara minska sina direkta utsläpp utan även arbeta med, istället för emot, beslutsfattare när det gäller starkare klimatpolicies. Genom att styra om resurser till mer klimatvänliga investeringar är även finanssektorn en viktig aktör för att vända utvecklingen.

Respekt för ekosystemet och de mänskliga rättigheterna

Naturresurser behövs för att tillverka allt från t-shirts till datorer. Men utvinningen och förvaltningen av jordens naturresurser är ofta ohållbar och leder till utsläpp och förlust av den biologiska mångfalden. Företag behöver ställa om sina affärsmodeller så att de respekterar världens ekosystemgränser och respekterar lokalbefolkningars rättigheter. I länder där regeringar inte upprätthåller sina skyldigheter för att skydda miljön och de mänskliga rättigheterna är det särskilt viktigt att företag enomför grundliga due diligence processer.

Så arbetar vi med frågorna
Genom granskning och dialog arbetar Swedwatch för att företag ska anamma en mer ansvarsfull syn på naturresurser. Vi belyser områden som avskogning och palmoljeproduktion, vattenbrist relaterad till export av grönsaker och finanssektorns koppling till utvinning och förbränning av fossila bränslen. Vi arbetar även med att stötta arbetare och lokalsamhällen i att föra en dialog med företag och myndigheter om hur utvinning av naturresurser hotar deras livsuppehällen.

Enhetschef naturresurser
Hannah CV pic

Hannah Peters

+46 (0)73 223 02 87
hannah@swedwatch.org

Några exempel från vårt arbete med naturresurser


 

IMG_5724 small

Förorenare vs lokala rättigheter

Liberia_report_cover_forWeb20210219 (1)Naturgummi används i produktionen av allt från bildäck till kläder, men framställningen av gummit bidrar samtidigt till stora vattenföroreningar. 

I samarbetet med de lokala organisationerna Source International och Liberian Green Advocates International undersökte Swedwatch påståenden om att den globala däckjätten Bridgestone Corporation orsakat skadliga utsläpp i miljön runt dotterbolags gummianläggning i Liberia.

Prover från undersökningen visade på skadliga halter av metaller i dricksvattnet och stora dammpartiklar luften runt anläggningen. Tillsammans med partnerorganisationerna uppmanade Swedwatch företaget att omedelbart genomföra en analys av sin påverkan på mänskliga rättigheter och miljö och att dela resultaten med lokalsamhället samt rätta till eventuella brister.

Läs mer
coalsocialmediapic4

Exportkrediter upp i rök

up in smokeSwedwatch har i olika projekt påvisat att statsstödda exportkrediter, trots klimatåtgärden i Parisavtalet, har bidragit till att upprätthålla och stötta kolindustrin.

Rapporten Up in Smoke belyser hur svenska krediter bidragit till att expandera kolindustrin i Sydafrika och i rapporten uppmanar Swedwatch den svenska regeringen att omedelbart sätta stopp för exportkrediter till projekt som kan ha kopplingar till kolindustrin, samt att öka insynen i statsödsprocessen.

Swedwatchs påverkansarbete har bidraget till att stödet till företag med export till kolindustrin har minskat och under arbetet med rapporten meddelade Exportkreditnämnden att man, vid slutet av 2020, skulle upphöra  med alla exportkrediter till exploatering, utvinning och transport av kol.

Läs mer
The Addax Bioenergy project in Sierra Leone was part funded by European development finance institutions and negatively impacted local communities’ access to land and water.

Oansvariga exits

Swedwatch har under lång tid arbetat för att öka medvetenheten bland investerare om hur oansvariga exitstrategier, när investerare drar sig ut storskaliga landprojekt, kan få allvarliga konsekvenser för lokalbefolkningen och deras mänskliga rättigheter. 

I ett fall handlade det om ett ethanolprojekt i Sierra Leone, finansierat av det svenska utvecklingsfinansieringsinstitutet Swedfund, där ett oansvarigt utträde bidrog till att 3000 jobb försvann och att jordbrukare förlorade sitt levebröd.

Crop

Matimport och vattenbrist

SmallStorskaliga jordbruksprojekt kan leda till problem som att vattentillgångar sinar och att försörjningsmöjligheter för lokalbefolkningen försvinner.

Tillsammans med den peruanska civilsamhällesorganisationer Codehica visade Swedwatch hur riklig vattenanvändning inom kommersiell grönsaksodling i Ica Valley, Peru, lett till allvarliga konsekvenser för lokalbefolkningen.

Genom att lägga grunden för en dialog mellan lokalbefolkningen, civilsamhället, arbetare, producenter och köpare, bidrog Swedwatchs arbete till löften om konkreta åtgärder för bättre villkor. 

Läs mer

Mer på samma tema