children by water pump

Lokalsamhällens rättigheter

Stora projekt som gruvnäring eller dammbyggen tvingar ofta människor att flytta. Samhällen som berörs av ett företags verksamhet har rätt att bli tillfrågade innan nya projekt startar och de som påverkas negativt har rätt till skälig kompensation.

Läs mer

En ny gruva, kommersiell plantage eller ett dammbygge kan skapa nya arbetstillfällen – men också leda till att människor drabbas negativt, genom att till exempel tvingas flytta. De som haft en utsatt situation redan innan projektets start drabbas ofta hårdast. Att begränsa människors tillgång till naturresurser som mark, vatten och biologisk mångfald kan få svåra konsekvenser för deras möjligheter till försörjning och överlevnad.

Tvångsförflyttningar vid nya markrelaterade projekt är dessvärre vanligt, trots att det bryter mot en rad mänskliga rättigheter. Människor som levt av familjejordbruk förlorar till exempel både boende och inkomst om de tvingas flytta och inte erbjuds ett fungerande alternativ. De förlorar kanske också en livsstil som de är vana vid och inte själva har valt bort. FN:s livsmedelsorgan FAO har tagit fram riktlinjer för hur olika gruppers rätt till mark och andra naturresurser ska respekteras.

Rätt att välja

De samhällen som berörs av ett företags verksamhet har rätt att bli tillfrågade innan nya projekt startar. För vissa grupper, däribland ursprungsfolk, finns särskilda regler för hur en sådan process ska gå till, så kallad Free, Prior and Informed Consent. För att ett projekt ska bli hållbart måste det finnas ett lokalt stöd för verksamheten som dessutom måste gagna lokalsamhället.

Inte sällan uppstår konflikter när människor i lokalsamhället ska ta ställning till ett större projekt på deras mark. Företag har ansvar att föra en kontinuerlig dialog med människor runt omkring verksamheten och skapa säkra sätt för människor att rapportera problem kopplade till projektet. De lokalsamhällen som påverkas negativt av ett företags verksamhet har rätt till skälig kompensation.

På lokal nivå kan företrädare för civilsamhället som kritiserar nya projekt vara särskilt utsatta. Företag har ansvar att respektera människorättsförsvarares rätt att verka fritt, utan att falla offer för repressalier eller stigmatisering.

Jag skrev under avtalet om att företaget fick använda marken men förstod inte villkoren. Vi trodde att företaget skulle göra livet bättre för oss men så blev det inte.

Markägare som drabbats av ett etanolprojekt i Sierra Leone

Rapport: Utan mark, utan makt