andres-gomez-colombia-low

Högrisk- och konfliktområden

I områden där det råder krig och konflikt eller där staten är svag finns en förhöjd risk för kränkningar av mänskliga rättigheter. Situationen för MR- och miljöförsvarare är ofta mycket utsatt. Det ställer stora krav på företag med verksamhet i sådana områden att känna till och hantera riskerna.

Läs mer

I områden med krig och konflikt sker i regel allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Det gäller även i länder där staten är svag eller odemokratisk. Företag med verksamhet eller leverantörer som verkar i sådana kontexter löper större risk att orsaka eller bidra till kränkningar, och det ställer stora krav på företag att identifiera riskerna i förväg, och upprätta en plan för hur de ska hanteras.

När staten har bristande förmåga eller vilja att skydda sina medborgare behöver företag ta ett mer aktivt ansvar för att säkerställa att mänskliga rättigheter inte kränks i samband med företagets verksamhet. Då är kunskap om lokala förhållanden viktigt, och att företaget vet vilka de samarbetar med. Verksamhet i högrisk- och konfliktområden innebär en förhöjd risk att sammankopplas med kränkningar som begås av andra aktörer. Vägledning för hur företag bör agera i sådana områden har tagits fram bland annat av Internationella Rödakorskommittén.

Miljö- och människorättsförsvarare i högrisk- och konfliktområden lever inte sällan med hot mot sina liv och sin personliga säkerhet. De som ifrågasätter företags verksamhet är ofta hårt utsatta, vilket har uppmärksammats bland annat av FN:s särskilde rapportör för människorättsförsvarare. Genom att identifiera risker för miljö- och människorättsförsvarare, samarbeta och föra dialog med civilsamhället kan företag bidra till att rätten till åsikts- och yttrandefrihet respekteras och att miljö- och människorättsförsvarare skyddas.

Svenska statens roll

I högrisk- och konfliktområden har den svenska staten ett särskilt ansvar att säkerställa att svenska företag inte är inblandade i kränkningar och för att göra företag uppmärksamma på den förhöjda risken. Här har de svenska ambassaderna och handelsfrämjandet en viktig uppgift, enligt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

I vissa områden är det i princip omöjligt att verka som företag utan att bidra till kränkningar av mänskliga rättigheter. I andra fall kan företag bidra till en positiv utveckling även i svåra kontexter, under förutsättning att riskerna hanteras på rätt sätt.

Vi blev tvungna att ge oss av. Militären sa att de inte kunde garantera vår säkerhet längre, för att området tillhörde företaget.

En av dem som drivits på flykt av ett dammbygge i Colombia

Rapport: Dränkta rättigheter, flytande ansvar