Upp mot hälften av Clas Ohlsons varor har sitt ursprung i södra Kina, där domineras tillverkningen av unga gästarbetare som ofta uttnytjas på grund av bristen på kunskap om sina rättigheter.

Trots omfattande larmrapporter om undermåliga arbetsvillkor i Kina ställer inte Clas Ohlson några krav på rimliga arbetsvillkor på sina leverantörer i Kina. Inte heller Clas Ohlsons främsta konkurrenter Biltema och Jula ställer några etiska krav, förutom förbud mot barnarbete. I Swedwatchs rapport ”Handelskung med bristande etik”, medger Clas Ohlsons inköpschef Mats Bortas att företaget ofta inte ens vet var produktionen av dess varor sker.

Under 2004 kom flera rapporter som visar på stora risker för omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter i arbetslivet vid tillverkningen av kläder, skor, leksaker och hemelektronik i Kina. Ett exempel är Swedwatchs granskning av svenska leksaksförsäljare där åtta av nio leverantörer bröt mot kinesisk lagstiftning och internationella konventioner (2004-10-26). I södra Kina, där en växande del av Clas Ohlsons produktion sker, domineras tillverkningen av unga gästarbetare som ofta utnyttjas på grund av sin utsatta situation och bristen på kunskap om sina rättigheter.

Clas Ohlson har ingen egen produktion utan köper samtliga varor från leverantörer runt om i världen. Företaget har över 800 leverantörer fördelad på 30 olika länder. Leverantörerna består av handelshus utan egen tillverkning, leverantörer med egen tillverkning och märkesleverantörer. Clas Ohlsons egen uppskattning är att mer än hälften av företagets varor kommer från Asien, främst Kina. Direktimporten, som är omkring 30 procent, sker främst via tio handelshus i Asien som i sin tur lägger ut produktionen på hundratals fabriker i Kina.

– Vi vet ofta inte själva vilka underleverantörer våra leverantörer använder. Delvis beror detta på att våra handelshus inte vill lämna ut tillverkarna. Uppskattningsvis känner vi till adresser till ungefär hälften av tillverkarna, säger Mats Bortas, inköpschef på Clas Ohlson.

Swedwatch har intervjuat Clas Ohlsons handelshus i Hong Kong och dessa bekräftar att Clas Ohlson inte ställer några etiska krav på tillverkarna. Ko Tang, VD för Ko Tang Trading, som har Clas Ohlson som enda kund, berättar för Swedwatch att Clas Ohlson aldrig frågat om vilka arbetsvillkor som råder i produktionen av dess varor.

– Vi letar efter bättre produkter och bättre pris. Det är allt. Tillverkningen och fabrikernas policies lägger vi oss inte i, säger Ko Tang.

För att få ökad kontroll över vilka arbetsvillkor som gäller vid tillverkningen av Clas Ohlsons varor behöver företaget känna till tillverkningsadresserna. Mats Bortas håller med om det, men förklarar att flera av handelshusen är ovilliga att lämna ut den informationen, eftersom de är rädda att förlora sin roll som mellanhand.

På miljösidan har Clas Ohlson gjort mycket kring framförallt företagets transporter, men när det gäller produkternas innehåll har företaget bristande kunskap. Även när det gäller miljöaspekter blir det tydligt att det är ett problem för Clas Ohlson att företaget ofta inte känner till vilka som tillverkar dess varor. I Clas Ohlsons miljöpolicy står det vidare att företaget aktivt ska välja ”produkter med känd och låg miljöpåverkan”. Clas Ohlsons miljöchef, Per Hedberg, kan inte ge några exempel på när detta har skett i Kina.

När det gäller de anställdas arbetsvillkor har Clas Ohlson än så länge endast en policy mot barnarbete. Detta krav har endast framförts muntligt till företagets handelshus. Swedwatchs undersökning visar att kravet inte följts upp på ett systematiskt vis inom Clas Ohlson. Det finns inga bestämda rutiner, ingen dokumentation och inga upptäckta fall. I mars 2004 beslutade Clas Ohlsons styrelse att företaget skulle ta fram en etisk uppförandekod som fastställer vilka arbetsvillkor som ska gälla i produktionen av företagets varor. Koden ska bland annat reglera arbetstider, arbetsmiljö, minimilöner och rätten för de anställda att få organisera sig. Inköpschefen Mats Bortas berättar dock att arbetet skjutits fram och förhoppningsvis kommer ett förslag att presenteras under hösten 2005.

– Vi har en hel del andra processer som sker parallellt med det här. Den verklighet som har med själva affärsverksamheten att göra brukar få styra, säger Mats Bortas.

Trots att Clas Ohlson är ett konsumentkänsligt företag så har företaget inte prioriterat frågan om sitt sociala ansvar vid inköpen i utvecklingsländer. Företaget har inte några etiska inköpskrav som tar upp frågan om skäliga arbetsvillkor hos sina leverantörer, trots att inköpen i allt högre grad placeras i Kina.

Vidare visar Swedwatchs granskning att hela den så kallade hemmafixarbranschen, ligger rejält efter andra branscher när det gäller arbetet för att garantera goda arbetsvillkor i leverantörsleden. Biltema har inte ens påbörjat diskussionen inom sitt företag för hur företaget ska hantera de etiska riskerna med ökade inköp från Kina. Detta beror med stor sannolikhet på att denna bransch ännu inte uppmärksammats på samma sätt som till exempel kläder och möbler. Det är också en bransch som starkt marknadsför och profilerar sig genom låga priser.

Swedwatchs medlemsorganisation Fair Trade Center kräver nu att Clas Ohlson lägger fram en trovärdig handlingsplan för ökad kontroll av sina inköp i Kina.

– Om Clas Ohlson menar allvar med sitt etikarbete måste företaget omedelbart skaffa information om var dess tillverkning sker, säger Henrik Lindholm på Fair Trade Center.

  • Bransch: Tillverkning
  • Fokusområden: Leverantöskedjor
  • Publikation: Rapport
  • Region: Asien

Presskontakt

jenny-sv
Jenny Haraldsson Molin