|

Företag som sponsrar Svenska Fotbollförbundet måste hantera risker för kränkningar av mänskliga rättigheter som uppstår i samband med stora mästerskap. Det visar resultatet av en enkät som Swedwatch genomfört med sponsorer inför fotbolls-VM i Ryssland. Även om framsteg skett på policynivå, behöver företagen visa hur de kartlägger och agerar på sådana risker.

När fotbolls-VM inleds i Ryssland, är det under ökande förtryck och allt hårdare begränsningar av grundläggande fri- och rättigheter i landet. Nyligen publicerade rapporter av både fack- och människorättsorganisationer visar även att mänskliga rättigheter kränkts i samband med landets förberedelser inför mästerskapet, bland annat i form av oavlönat arbete och osäkra arbetsförhållanden. Minst 21 arbetare uppges ha mist livet på byggarbetsplatser kopplade till VM.

För att ta reda på hur företag som sponsrar Svenska Fotbollförbundet (SvFF) hanterar människorättsrisker kopplade till fotbolls-VM i Ryssland, har Swedwatch genomfört en enkät med sju företagssponsorer, vars svar analyserats och i sammanställts i en kortrapport. Rapporten slår fast att när ett företag ingår ett sponsorsavtal med ett nationellt idrottsförbund, blir de mästerskap som landslagen spelar i en del av företagets värdekedja. Därmed blir sponsorn, enligt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGPs), ansvarig för att agera på människorättsrisker som uppstår i samband med mästerskapet.

Jämfört med liknande rapporter som Swedwatch genomförde 2014 visar enkätsvaren på vissa framsteg i svenska sponsorers människorättsarbete. Framför allt har alla företag som deltog i enkäten antagit policyer för mänskliga rättigheter som även omfattar sponsringsverksamheten. I rapporterna från 2014 hade inget av de då undersökta företagen sådana dokument på plats.

Samtidigt visar analysen på ett glapp mellan teori och praktik. Trots väldokumenterade människorättsrisker kopplade till fotbolls-VM i Ryssland, har inget av företagen agerat på dessa genom att till exempel försöka påverka SvFF att i sin tur förebygga och lindra negativ påverkan på mänskliga rättigheter.

I studien rekommenderas alla företagssponsorer av nationella idrottsförbund att kartlägga och analysera existerande och potentiell risker för mänskliga rättigheter i de mästerskap som landslagen deltar i. Sponsorerna bör också agera på resultaten av denna analys, genom att till exempel uppmuntra de nationella förbundet att driva de specifika risker som identifierats med sina internationella motsvarigheter. Om en sponsor bedömer att möjligheterna att påverka är små, ska företaget arbeta för att öka sitt inflytande – till exempel genom att samarbeta med andra sponsorer.

Företag bör också vara beredda att öppet redogöra för hur de hanterat människorättsrisker, i enlighet med det som i UNGPs kallas för ”know and show”. Trots denna princip om öppenhet valde bara sju av de 13 sponsorer som kontaktades av Swedwatch att medverka i studien.

Nästa Fotbolls-VM spelas 2022 i Qatar, ett land med välkända rättighetskränkningar gentemot de migranter som bygger arenor, hotell och träningsanläggningar. Om Sverige kvalificerar även för detta mästerskap, kommer Qatar att bli ett viktigt prov för sponsorer som vill identifera - och agera - på människorättsrisker.

sponsors russia
  • Bransch: Övrigt
  • Publikation: Policy paper
  • Region: Asien

Presskontakt

jenny-sv
Jenny Haraldsson Molin