08_201512_pmu_drc_jeppe_schilderliten
Gruvarbetare på jakt efter tennmalm i den kongolesiska provinsen Sydkivu. Foto: Jeppe Schilder

I en ny rapport har Swedwatch granskat hur existerande lagstiftning om konfliktmineraler har fungerat i praktiken, och vilka lärdomar som kan dras av det. Slutsatsen är att EU-förhandlingarna nått otillräckliga resultat.

Mineraler som finns i vanliga produkter som mobiler, datorer och glödlampor utvinns till stor del i konfliktdrabbade länder, där väpnade grupper finansierar sin verksamhet genom illegal handel med mineralerna.

Efter långa förhandlingar har EU-parlamentet och rådet nått en överenskommelse om hur handeln med konfliktmineraler ska kontrolleras. I USA finns redan sedan tidgare en lag som ålägger alla börsnoterade företag att kontrollera om det finns konfliktmineraler i deras leverantörskedja.* Även OECD har utarbetat ett liknande ramverk.** Enligt det nya EU-förslaget ska det nu bli obligatoriskt för företag som importerat tenn, tantal, volfram och guld till EU att spåra mineralerna till gruvan och att genomföra riskanalyser.

Swedwatchs rapport "Far from Reality" har granskat hur existerande lagstiftning har fungerat i praktiken, med Kongo som exempel. Slutsatsen är att EU-förhandlingarna nått otillräckliga resultat och att förslaget borde bygga mer på OECD:s ramverk, vilket även inkuderar krav på företag som tillhandahåller mineralrika produkter till den europeiska marknaden.

En annan svaghet är att EU, enligt förslaget, ska upprätta en lista över högriskländer som aktualiserar kraven på spårbarhet, vilket riskerar att skapar ett oflexibelt system. Istället skulle man kunna kräva kontinuerliga riskanalyser från företagen, vilket också är i linje med det redan existerande OECD-ramverket.

När lagen väl träder i kraft blir den direkt verkande i hela EU. Swedwatch rekommenderar den svenska och andra nationella regeringar att implementera krav som inkluderar företag längs hela leverantörskedjan av mineraler. Och svenska företag, vars produkter innehåller vissa mineraler, bör snarare förlita sig på OECD:s än EU:s ramverk.

* Fakta Dodd-Frank: Den så kallade Dodd-Frank lagen antogs 2010 och innebär ett rapporteringskrav för företag listade på den amerikanska börsen, vars produkter innehåller konfliktmineraler, att årligen rapportera kring spårbarheten och genomförda riskanalyser.

** Fakta OECD: OECD antog ett särskilt ramverk kring riskhantering och spårbarhet av konfliktmineraler 2011. Detta ramverk skiljer mellan två typer av företag: uppströms (smältverk och raffinaderier) och nedströms i värdekedjan (t.ex. elektronikföretag, biltillverkare och återförsäljare av produkterna). Vilken typ av företag man är, storlek på företaget och var i kedjan man befinner sig, avgör vilka åtgärder för ökad spårbarhet och riskhantering som krävs.

80kongoomslag.jpg
  • Bransch: Metaller och mineraler
  • Fokusområden: Högrisk och konflikt
  • Publikation: Rapport
  • Region: Europa

Kontaktperson