Europeiska importörer av mineraler som tenn och guld måste göra riskanalyser av sina leverantörsled för att inte så kallade konfliktmineraler ska hamna på EU:s marknad, enligt ett nytt beslut. Lagen är viktig men otillräcklig.

EU har under flera år förhandlat fram en lag som ska reglera importen av de de fyra så kallade konfliktmineralerna tenn, volfram, tantal och guld. Mineralerna finns i produkter som mobiler, datorer, smycken och glödlampor. De utvinns till stor del i Demokratiska Republiken Kongo (DRK), Centralafrikanska Republiken, Myanmar och Colombia, där väpnade grupper finansierar sin verksamhet genom att ta kontroll över mineralrika områden och sälja mineralerna. Lokalbefolkningarna i dessa områden utsätts ofta för allvarliga övergrepp och gynnas sällan av de intäkter som handeln genererar.

För att förhindra att konfliktmineraler hamnar på EU:s marknad, ska det bli obligatoriskt för företag -- med undantag av de allra minsta – som importerar mineralerna att göra risk- och konsekvensanalyser, så kallad due diligence, av sina leverantörsled. Större företag med över 500 anställda som köper mineralerna för att använda dem i sina produkter ”uppmuntras” rapportera om sina inköpsrutiner och erbjuds ingå i ett särskilt EU-register.

Mindre ambitiöst än rådande standarder
Swedwatch har följt EU:s förhandlingar och pekat på bristerna i delar av det lagförslag som nu röstats igenom, senast i rapporten Far from Reality – how the EU falls short in preventing the illicit trade of conflict minerals. Huvudkritiken har gällt lagens begränsningar: beslutet gäller enbart importörer av råmineraler och inte importörer av mineralrika produkter såsom datorer och mobiltelefoner. Därmed reglerar lagen endast en bråkdel av de mineraler som kommer in på EU:s marknad. Uppskattningsvis omfattas endast 0,05 procent av de europeiska företag som deltar i handeln med konfliktmineraler.

Den nya lagen siktar dessutom lägre än de standarder som redan finns på området, framför allt OECD:s riktlinjer som omfattar hela värdekedjan. Om EU i större omfattning byggt lagen på OECD:s ramverk hade även företag som tillhandahåller mineralrika produkter till den europeiska marknaden ålagts att genomföra riskanalyser, något som utgör grundbulten inom ansvarsfullt företagande.

Att EU ställer krav på importörer av konfliktmineraler är viktigt. I och med beslutet har EU dock antagit en miniminivå för riskanalyser när det gäller konfliktmineraler. Swedwatch rekommenderar därför Sveriges och andra länders regeringar att implementera tuffare krav som inkluderar företag längs helaleverantörskedjan. Svenska företag vars produkter innehåller någon eller flera av mineralerna bör också förlita sig på OECD:s ramverk.

I USA finns redan sedan tidigare en lag som ålägger börsnoterade företag vars produkter innehåller konfliktmineraler att rapportera kring spårbarhet i leverantörskedjan. President Trump öppnade nyligen upp för att ta bort det kravet, vilket möttes av stark kritik från både civila samhället och flera företag. Än så länge råder osäkerhet kring den amerikanska lagens framtid, men klart står att tidpunkten för EU att ta tydlig ställning är extra viktig.

De nya kraven ska börja gälla i januari 2021.

  • Bransch: Metaller och material
  • Publikation: Artikel
  • Region: Afrika söder om Sahara
  • Teman: Arbetsvillkor

Senast publicerat

Presskontakt

jenny-sv
Jenny Haraldsson Molin