Hpakant Mines 2 SMALL
Fokusområden / Civilsamhället
UrsprungsbildM

 

STÖD TILL RÄTTIGHETSBÄRARE OCH FÖR ETT UTÖKAT CIVILSAMHÄLLE

Civilsamhällets möjigheter att påverka och organisera sig har minskat i takt med ett krympande globalt demokratiskt utrymme. Det utgör ett hot mot människors försörjning och frihet, och för varaktig fred. 

Civilsamhällets hotade utrymme 

Under de senaste åren har det demokratiska utrymmet i världen minskat, vilket utgör ett hot mot hållbar utveckling och fred. Repressalier mot miljö- och människorättsförsvarare har ökat, inte minst för de som tar strid mot starka företagsintressen. Kvinnor drabbas särskilt hårt när civilsamhällets möjligheter att delta i samhällsutvecklingen minskar. Eftersom kvinnor i många länder har mindre möjigheter än män att delta i politiska sammanhang, har de få andra möjilgheter än att engagera sig i civilsamhället.

Människor som utmanar repressiva lagar och regler, vare sig de är jounalister, representanter för lokalsamhällen eller miljöförsvarare, utsätter sig ofta för stora risker. Under senare år har allt fler människor hotats, attackerats och mördats när de höjt sina röster. Många länder har antagit repressiva lagar som begränsar bland annat yttrandefriheten, en utveckling som på flera håll förvärrades av Covid-19-pandemin, då förbud infördes som försämrade människors möjligheter att resa, arrangera möten eller andra aktiviteter.

Att försvara försvarare 

Företag, särskilt de som är verksamma i kontexter där risken för kränkningar av mänskliga rättigheter är stor, har ett ansvar att identifiera och agera på risker som kan föreligga för människorättsförsvarare, och stötta deras möjligheter att ställa ansvarsbärare till svars. Enligt etablerade internationella normer och riktlinjer förväntas företag även inkludera försvarare i sina processer för human rights due diligence, och garantera att de kan framföra sina synpunkter i meningsfulla konsultationer.

Så arbetar vi med frågorna
Vi arbetar aktivt med att motverka begränsningar av det civila utrymmet genom att stötta personer och grupper som försvarar miljön och de mänskliga rättigheterna. Det kan till exempel handla om att uppmärksamma hot mot försvarare runt om i världen, att engagera beslutsfattare i frågorna eller om kapacitetsbyggande insatser. 

Samordnare, människorättsförsvarare och civilsamhället
Malena (2)

Malena Wåhlin

+46 (0)73 223 02 82
malena@swedwatch.org

Några exempel från vårt arbete


 

||

Lyfta försvarares röster 

HRD miniSwedwatch verkar för att miljö- och människorättsförsvarare ska kunna göra sina röster hörda. Rapporten Defenders at Risk visar hur situationen för försvarare ser ut i olika delar av världen, och i olika sektorer. Rapportens intervjuer visar också på de olika sätt som företags verksamhet kan förvärra de risker som många försvarare lever med och hur de bör agera för att stötta deras rätt att göra sina röster hörda utan risk för repressalier.

Rapporten är också del av Swedwatchs påverkansarbete för att få stater att anta lagstiftning som gör det obligatoriskt för företag att analysera och agera på risker för påverkan på mänskliga rättigheter och miljö i sina värdekedjor. 

Läs mer
ktzb2955

Finanssektorns ansvar 

Finanssektorn, inklusive institutionella investerare, kan använda sin gemensamma inflytande för att motverka hot och attacker mot miljö- och människorättsförsvarare. I olika initiativ har Swedwatch arbetat för att öka kunskapen om investerares ansvar för att till exempel analysera och agera på risker miljö- och människorättsförsvarare möter i leverantörsleden.

"Swedwatch uppmanar alla investerare att anta en nolltoleranspolicy mot hot och attacker mot miljö- och människorättsförsvarare i sina affärsförbindelser, avtal och investeringsbeslut." /Swedwatch-repport

Credit: Lari Honkanen

Agera vid hot mot MR-försvarare 

Jordbruk är en av de mest riskfyllda sektorerna för miljö- och människorättsförsvarare, och Latinamerika den kontinent där flest attacker och hot sker. I över 10 år har Jorge Acosta, som arbetar för att stärka arbetstagares rättigheter inom bananodlingen i Ecuador, rapporterat om negativ påverkan på mänskliga rättigheter i från bananindustrin. Till följd av detta har han hotats av fängelse, vilket illustrerar en typ av hot som kan möta försvarare av arbetstagares rättigheter när de framför kritik mot företags verksamhet.

I fallet Acosta har Swedwatch uppmuntrat Svenska och Europeiska livsmedelsimportörer att agera, vilket ledde till att flera företag kontaktat myndigheter i Ecuador för att protestera mot behandlingen av Acosta. 

Läs mer
bild-hemsida

Företagsengagemang 

reporttrappedinthekitchenthumb.jpgMigrantarbetare är särskilt utsatta i dagens globala leverantörsled. Swedwatch har i många år arbetat för att stärka deras rättigheter, och för att öka kunskapen om deras situation. Ett exempel är en granskning av hur migrantarbetare utnyttjas i den thailändska produktionen av kycklingkött, där Swedwatch samarbetade med lokala människorättsförsvarare. 

En del av projektet syftade till att undersöka vilket ansvar offentliga upphandlare tar för att se till att migrantarbetares rättigheter inte kränks i tillverkningen. Rapporten Trapped in the Kitchen of the World visade på allvalig negativ påverkan på migrantarbetares mänskliga rättigheter i kycklingproduktionen, bland annat beslagtaning av pass och arbetstillstånd, olagliga avgifter och skuldslaveri.

Efter att rapporten publicerats skapade tio nordiska livsmedelsföretag ett gemensamt initiativ med syfte att förhindra kränkningar, bland annat genom kunskapslyftande insatser. En grupp företag bistod även med finansiellt stöd i ett rättsfall där några migrantarbetare anklagades för förtal efter att de berättat om sina erfarenheter i fabrikerna. 

Läs mer

Mer på samma tema