Korridor

Arbetsvillkor

I de globala leverantörsleden är risken för kränkningar av mänskliga rättigheter stor. Dessutom krymper många MR- och miljöförsvarares möjligheter att verka. Företag har ansvar att förhindra kränkningar i alla delar av sin verksamhet.

Läs mer

De grundläggande rättigheterna för arbetslivet finns definierade i ILO:s åtta kärnkonventioner. De gäller genom alla leverantörsled och utgör en minimistandard för arbetsvillkor världen över, men på många håll är det långt ifrån en självklarhet att de respekteras. I flera av de länder där Swedwatch fokuserar sitt arbete, finns ofta stora brister i efterlevnaden och de som kämpar för fackliga rättigheter är ofta utsatta på olika sätt.

Enligt ILO, FN:s arbetslivsorgan, finns i dag fler migrantarbetare i världen än någonsin tidigare. Många av dem utnyttjas i olika former av modernt slaveri.

Allt fler företag ställer krav på sina leverantörer i form av kontrakt och uppförandekoder när det gäller just arbetsvillkor. Men för att veta att reglerna följs är uppföljning och kontroll minst lika viktigt. Företagens ansvar sträcker sig också längre än till leverantörer i första led. De största riskerna för kränkningar finns ofta bland underleverantörerna.

Att som företag lämna ett land eller att avbryta samarbetet med en leverantör för att arbetsförhållandena är dåliga, påverkar sällan arbetstagarnas situation positivt. I de flesta fall är det mer ansvarsfullt att stanna kvar och ställa krav, samt följa upp kraven. Om ingen förbättring sker kan företaget ändå bli tvunget att avbryta relationen med leverantören. Men först behöver företaget analysera vilka risker det kan få för mänskliga rättigheter, och hantera dessa.

Krympande utrymme för civilsamhället
Människor som arbetar för att försvara arbetsrätt, demokrati, mänskliga rättigheter och miljö får allt svårare att organisera sig och utsätts för allt värre hot. Det demokratiska utrymmet krymper även i form av restriktioner som inskränker civilsamhällesorganisationer möjligheter att verka. Det utgör ett allvarligt hot mot många olika aktörer i det civila samhället, inte minst kvinnor. Eftersom kvinnor ofta har begränsad tillgång till formella politiska processer begränsas deras möjligheter ytterligare när utrymmet krymper för det civila samhället.

Swedwatch strävar efter att rättighetsinnehavare, inklusive arbetstagare och MR- och miljöförsvarare, ska känna till sina rättigheter och kunna verka fritt. För oss är arbetet med att motverka ett krympande utrymme för civilsamhället centralt.

After deductions for documents and renewal processes from my salary, I have nothing left. How can I eat and survive?

Migrantarbetare inom kycklingindustrin i Thailand

Rapport: Trapped in The kitchen of the world