Power_and_Gas_projectwikibig

Det är positivt att EKN och SEK upphört med exportkrediter till projekt inom utvinning och prospektering av fossila bränslen. Samtidigt kan de fortfarande bevilja lån och garantier till andra projekt inom värdekedjorna för olja och gas. Sverige bör visa klimatledarskap och upphöra med allt stöd till fossila energiprojekt.

Exportkreditnämnden (EKN) och Svensk Exportkredit (SEK) har på kort tid tagit viktiga steg på klimatområdet. Sedan Swedwatchs rapport om exportfinansiering till kolindustrin år 2020 har allt stöd till projekt inom kol fasats ut. Vidare har EKN och SEK i princip upphört med allt stöd som rör utvinning av olja och gas, och inrättat ett klimatråd för rådgivning i frågor som rör energiomställningen.

Men trots framstegen kvarstår konflikter mellan Sveriges exportkreditsystem och övergripande klimatpolitik. Bland annat kan projekt inom värdekedjan för olja och gas fortfarande få stöd i form av garantier eller krediter, till exempel sådana som rör kraftverk, raffinaderier, ledningar, transport och förvaring av fossila bränslen. År 2019 beviljade EKN exempelvis 715 miljoner kronor i exportlånegarantier till en naturgasanläggning i Luján de Cuyo, Argentina. Anläggningen är en del av en nationell gasinfrastruktur som sträcker sig till frackingfälten i Vaca Muerta i Patagonien. Det är inte i linje med Sveriges ambition att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer eller med Parisavtalets 1,5-gradersmål.

”En ny gasanläggning eller ett oljeraffinaderi har en livstid på 30 till 40 år. Som det internationella energirådet IEA har visat i sina scenarier om nollutsläpp, finns inget utrymme för nya olje- eller naturgaseldade anläggningar i EU och OECD:s fossilbudget fram till 2035, och väldigt lite utrymme för de minst utvecklade länderna att luta sig mot den teknologin”, säger Davide Maneschi, Programme Officer på Swedwatch.

Exportkrediter till olje- och gasprojekt beviljade av EKN 2019-2021

År Belopp i MSEK Sektor Land
2019 744* Naturgas Argentina, Mozambique, Saudiarabien
2019 157* Olja Singapore, Mexiko
2020 54  Naturgas Singapore
2020 10* Olja Singapore
2021 120 Naturgas/Olja Mexiko, Saudiarabien

*Den exakta summan är okänd på grund av att sekretess gäller för information kring vissa transaktioner. Siffrorna för 2021 gäller perioden januari till april. Under perioden januari 2019 till april 2021 utgjorde projekt relaterade till fossila bränslen mindre än 1% av EKN:s totala transaktioner.

I en ny policyrapport argumenterar Swedwatch för att exportfinansieringspolitiken och de svenska klimatmålen bör harmoniseras inom ramen för en rättvis omställning (just transition), där hänsyn tas till klimatanpassningens potentiella negativa påverkan på samhällen och arbetstagare.

”Forskning stödjer budskapet om att en klimatanpassning som antar ett rättighetsbaserat synsätt har bättre förutsättningar att lyckas, men en rättvis omställning behöver inte betyda att man skjuter upp klimatpolitiska åtgärder”, säger Maneschi.

Företagsreaktioner

Kommentar från EKN och SEK

REKOMMENDATIONER TILL SVERIGES REGERING
Nationellt, fasa ut allt stöd till fossila energiprojekt utomlands, med hänsyn till en rättvis omställning (just transition);

Internationellt, inför COP26 i Glasgow i november 2021, bidra till att etablera en koalition av länder som förbinder sig att upphöra med finansiering av fossila energiprojekt;
Inom OECD, verka för en ny överenskommelse avseende restriktioner för exportstöd till olja och gas och för starka bestämmelser om klimatet i hela OECD-samarbetet.

En ny gasanläggning eller ett oljeraffinaderi har en livstid på 30 till 40 år. Som IEA har visat i sina scenarier om nollutsläpp, finns inget utrymme för nya olje- eller naturgaseldade anläggningar i EU och OECD:s fossilbudget fram till 2035.
/Davide Maneschi, Swedwatch

 

coalsocialmediapic3

Som framgick i Swedwatch rapport Up in Smoke från 2020, används lastbilar från flera europeiska tillverkare för att transportera kol mellan gruvor och koleldade kraftverk. Sedan januari 2020 har EKN beslutat att avbryta alla krediter och garantier till kolrelaterad verksamhet.

BIGExxon

Swedwatch uppmanar även Sverige att verka för striktare internationella regelverk på området, till exempel inom OECD, och att ansluta sig till nationsöverskridande initiativ. Inför klimatkonferensen COP26 i Glasgow i november arbetar till exempel Storbritannien – som i mars 2021 fasade ut allt exportstöd till fossila energiprojekt förutom under begränsade omständigheter – för att länder och finansinstitut ska skriva under ett stopp för finansiering av fossila bränslen. Samtidigt har Danmark och Costa Rica i dagarna lanserat initiativet Beyond Oil and Gas Alliance (BOGA), en allians för länder som förbinder sig att fasa ut olje- och gasproduktion såväl som offentlig finansiering till fossila bränslen.

”Vi ser nu hur andra länder lanserar initiativ för att harmonisera sina exportfinansieringssystem med de internationella klimatmålen. Sverige borde ta tillfället i akt och ansluta sig till dessa initiativ och därmed verka för en internationell omställning bort från fossila bränslen”, säger Maneschi.

Vi ser nu hur andra länder lanserar initiativ för att harmonisera sina exportfinansieringssystem med de internationella klimatmålen. Sverige borde ta tillfället i akt och ansluta sig till dessa initiativ och därmed verka för en internationell omställning bort från fossila bränslen.
/Davide Maneschi, Swedwatch

Det svenska exportfinansieringssystemet består av Exportkreditnämnden (EKN) och Svensk Exportkredit (SEK) som erbjuder garantier respektive finansiering till exportföretag och deras utländska kunder. Syftet med exportfinansierings-systemet är att underlätta och främja svensk export och stärka det svenska näringslivets konkurrenskraft.

 
Presskontakt
jenny sv1
Jenny Haraldsson Molin, Head of Outreach and Advocacy