Regeringen bör utreda möjligheten att kräva att svenska företag gör risk- och konsekvensanalyser för mänskliga rättigheter, åtminstone i högriskområden. Det skriver Statskontoret i en analys av Sveriges efterlevnad av FN:s vägledande principer. Swedwatch delar flera av rapportens slutsatser.

Den 15 mars presenterade Statskontoret en rapport om hur Sverige efterlever FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Enligt rapporten, som gjorts på uppdrag av regeringen, har både regering och statliga aktörer vidtagit relevanta åtgärder - men rapporten understryker samtidigt att mer kan göras.

Bland annat bör regeringen enligt Statskontoret utreda vilka möjligheter det finns att ställa lagkrav på att svenska företag genomför risk- och konsekvensanalyser för mänskliga rättigheter, så kallad human rights due diligence, åtminstone vid högrisksituationer. Det bör även utvecklas kriterier för när statliga bolag ska göra sådana.

”Det behövs kraftfulla och tydliga verktyg för att säkerställa att svenska företag och statliga bolag tar ansvar och respekterar mänskliga rättigheter i sina värdekedjor. Statskontorets förslag är i linje med det vi själva och flera andra ur civilsamhället rekommenderar”, säger Therese Sjöström, researcher på Swedwatch.

Regeringen rekommenderas även utreda införandet av en lag ”som ger möjlighet att pröva och lagföra företagsrelaterade människorättskränkningar som sker av svenska företag i andra länder”.

Statskontoret konstaterar också att det finns flera hinder för att på ett effektivt sätt gottgöra företagsrelaterade övergrepp mot de mänskliga rättigheterna.

Företag i behov av vägledning
Även vägledningen till företag kan behöva förtydligas. Enligt Statskontoret bör regeringen tydliggöra hur policydokument på olika politikområden med koppling till företagande och mänskliga rättigheter hänger samman, samt att det kan finnas målkonflikter särskilt gällande exportfrämjandet.

”Även detta förslag är viktigt och välkommet. I våra företagsdialoger märker vi ofta att få känner till vilka risker för kränkningar av mänskliga rättigheter som finns bakom tillverkningen av deras egna produkter. Det krävs mycket kunskap och resurser för att granska komplexa tillverkningsled och kunna blotta oacceptabla förhållanden såsom tvångsarbete och barnarbete. Regeringen har en viktig roll att spela i att stötta och ställa krav på att företag besitter sådan kunskap”, säger Therese Sjöström.

När det gäller stöd och investeringar i statlig verksamhet, skriver Statskontoret att de kriterier som används för utvärdering och uppföljning inte ställer lika långtgående krav som de skulle gjort om de utgått från de vägledande principerna. Kriterierna bör därför harmoniseras med principerna.

Principerna kan även efterlevas bättre inom offentlig upphandling; Statskontorets analys visar att ”vissa förändringar i arbetet med offentlig upphandling skulle kunna förbättra efterlevnaden av principerna” varför regeringen föreslås utreda konsekvenserna av att göra det obligatoriskt att under vissa förutsättningar ställa fler krav kopplade till de mänskliga rättigheterna i upphandlingar.

I processen med att ta fram rapporten var Statskontoret i dialog med flera aktörer, däribland Swedwatch som framförde flera rekommendationer i linje med de som framförs i rapporten. Swedwatch ser fram emot att följa den fortsatta utvecklingen och hur rapporten tas emot av regeringen.

  • Publikation: Artikel
  • Teman: Arbetsvillkor

Senast publicerat

Presskontakt

jenny-sv
Jenny Haraldsson Molin