Brist på ansvar när Swedfund drog sig ur projekt i Sierra Leone

RAPPORT | 8 november 2017

När markrelaterade projekt i fattiga länder misslyckas eller stannar av, får det ofta allvarliga konsekvenser för lokalbefolkningen. Trots det hanteras sådana risker sällan av investerare. I rapporten ”No business, no rights” skildrar Swedwatch hur lokalbefolkningen drabbades när etanolprojektet Addax Bioenergy i Sierra Leone gick i stå, och de statliga biståndsaktörerna Swedfund och FMO sålde sina andelar i projektet utan en analys för hur det påverkade mänskliga rättigheter.

År 2011 blev Swedfund och dess holländska motsvarighet FMO delägare i Addax Bioenergy i Sierra Leone, den största jordbruksinvesteringen som någonsin genomförts i landet. Projektet hade en stark hållbarhetsprofil och flera europeiska statliga utvecklingsaktörer som finansiärer. Addax affärsidé var att odla sockerrör för storskalig etanolframställning och att producera el till den nationella elmarknaden av restprodukten bagasse. Plantagen anlades på mark som leasades från lokalbefolkningen, till största del bestående av självhushållande bönder som var helt beroende av sin mark för sin försörjning. Många fick istället jobb hos Addax när projektet startade.

För att säkra mattillgången i byarna skapades ett matstödsprogram, där Addax odlade ris åt berörda byar i tre år och utbildade lokalbefolkningen i hur man driver ett mekaniserat jordbruk. Därefter skulle byarna själva kunna driva det mekaniserade jordbruket vidare, bland annat genom att hyra jordbruksmaskiner av Addax på förmånliga villkor.

Projektet drogs tidigt med flera problem. Bland annat producerades mindre etanol än väntat. Ökade kostnader och brist på finansiering ledde i juli 2015 till att projektet stannade av, vilket försatte lokalbefolkningen i en mycket svår situation. Majoriteten av de 3 000 jobb som projektet skapat försvann, samtidigt som matstödsprogrammet upphörde att fungera. I rapporten vittnar människor i byarna om hur hunger och fattigdom följde på produktionsstoppet som varade i 1,5 år. Bristen på inkomster ledde även till att familjer i flera byar tvingades ta sina barn, främst flickor, ur skolan. Situationen försämrades ytterligare av Ebolautbrottet i regionen under åren 2014 till 2016.

Trots att de hade information om åtminstone vissa av de allvarliga riskerna, drog sig Swedfund och FMO ur projektet i december 2015 utan att genomföra någon riskanalys kopplad till att projektet stannat av och att de sålde sina andelar. Swedfund och FMO ägde från början 25 procent av bolaget, men efter några nyemissioner urvattnades innehavet till sammanlagt nio procent där Swedfunds andel uppgick till en procent. Efter att de dragit sig ur minskade transparensen kring projektet och kommunikationen med lokalbefolkningen försämrades avsevärt.

”Swedfund och FMO drog sig ur utan att säkerställa att matstödsprogrammet var finansierat. De gjorde heller inga analyser över vilka människorättsrisker som kunde vara förenade med att projektet stannade av eller att de sålde sina andelar. Det står i stark kontrast mot de riktlinjer för företagsansvar som de säger sig följa”, säger rapportförfattaren Malena Wåhlin.

FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter gör gällande att alla företag har ett ansvar att löpande analysera risker för människorättskränkningar i sin verksamhet. Swedfund har tidigare kritiserats både för bristen på ansvarsfulla exitstrategier och för att ha hanterat risker i Addax-projektet bristfälligt. Kritiken har framförts bland annat i de två separata Swedwatch-rapporterna Utan mark, utan makt och Cut and run från 2013.

När verksamheten inom projektet återupptogs under en ny majoritetsägare, Sunbird Bioenergy, i december 2016 fick många arbetet tillbaka. Ett antal lokalsamhällen rapporterade dock om försvårad tillgång till dricksvatten på grund av föroreningar, samtidigt som nya aspekter av projektet inte föregåtts av konsultationer mellan ägare och berörda byar.

Rapporten konstaterar att Addax-fallet inte är unikt. Flera storskaliga markprojekt i Sierra Leone och Liberia stannade av i samband med ebolautbrottet och kraftigt sjunkande råvarupriser under åren 2014 och 2015.

Stora markrelaterade projekt i fattiga länder är ofta förenade med hög risk för människorättskränkningar. Förordet i No business, no rights är författat av FN:s specialrapportör för rätten till mat, Hilal Elver. Hon bekräftar de höga risker som är förenade med landrelaterade projekt och beskriver en verklighet där lokalbefolkningars förväntningar om jobb och ett bättre liv sällan infrias. Istället förlorar de det lilla de tidigare hade. Hon efterlyser även ansvarsfulla exitstrategier från ägare i projekt såsom Addax Bioenergy, särskilt i länder som Sierra Leone med utbredd fattigdom och brist på matsäkerhet.

I rapporten rekommenderas Swedfund och FMO att i framtida investeringar analysera risker kopplade till att projekt stannar av och att de drar sig ur. De uppmanas även att genomföra en omfattande analys av situationen som uppstod i Addax-projektet och aktivt bidra till att de som drabbades kompenseras.

Rapporten No business, no rights Human rights impacts when land investments fail to include responsible exit strategies. The case of Addax Bioenergy in Sierra Leone är gjord i samarbete med Svenska kyrkans internationella arbete, som också står bakom dess rekommendationer.