Copper with a Cost – film om kopparutvinning i Zambia

ARTIKEL | 7 maj 2019

Swedwatchs film ”Copper with a Cost” illustrerar hur brytning av koppar fått negativa konsekvenser för miljö och människor i Zambia.

”Sedan gruvföretaget begravde vår odlingsmark med gruvavfall har vi svårt att försörja oss. Vi äter bara en gång om dagen. Vi har svårt att ha råd att skicka våra barn till skolan”.

Det säger Francesca Makwenbo, som tidigare brukade odlade grönsaker i ett område i utkanten av Chingola i Zambia. Nu utgörs marken delvis av enorma avfallshögar. Kvarvarande mark är obrukbar enligt jordbrukarna, som menar att marken blivit försurad och förstörd.

Filmen visar hur vattendrag och lokalbefolkningens odlingsmarker påverkats i och runt Chingola, där en av Zambias största koppargruvor ligger. När människor förlorar möjligheten att odla får det stora konsekvenser för deras försörjningsmöjligheter, tillgång till mat och möjlighet att skicka sina barn till skolan. Filmen visar även exempel på problem som kan uppstå när människor och byar flyttas på grund av anläggning av nya gruvor.

Swedwatchs rapport, med samma titel som filmen, tar upp flera av de risker som är förknippade med storskalig gruvdrift och förflyttning av människor och byar när nya gruvor anläggs, särskilt i fattiga områden med svaga institutioner och bristande tillämpning av lagar. Filmen och rapporten betonar vikten av att IT-företag hanterar och motverkar risker för negativ påverkan på människor och miljö kopplade till mineraler som ingår i deras produkter.

Filmen Copper with a Cost har tagits fram inom den EU-omfattande kampanjen Make ICT Fair, som syftar till att förbättra levnads- och arbetsvillkor för arbetstagare och samhällen som påverkas av produktion av IT-produkter, såsom smarta telefoner och datorer. Genom informationsspridning, forskning och intressentdialog lyfter kampanjen fram mänskliga rättigheter och miljöpåverkan i leverantörskedjorna för IT-produkter. Make ICT Fair finansieras av Europeiska unionen och är delvis samfinansierat av Sida.