Ett svenskt företag involverat i ett kolkraftsbygge i Senegal har anmälts till den nationella kontaktpunkten för OECD:s riktlinjer, NKP.

Projektet som drivs av Nykomb Synergetics Development AB drabbar lokalbefolkningen och bryter mot OECD:s riktlinjer, anser organisationerna bakom anmälan.

Anmälan som lämnades in den 29 april 2015 har gjorts av de två senegalesiska organisationerna Lumière Synergie pour le Development, LSD, och Takkom Jerry Plyvalence Culturelle et Environmentale. Enligt anmälan kommer anläggningen av kolkraftverket att leda till att över tusen traditionella fiskare, främst kvinnor, förlorar tillträde till de platser de brukat fiska på. Flera personer har redan tvingats flytta från området där kraftverket ska ligga men bara ett fåtal av dem har fått kompensation för husen de förlorat och ingen har kompenserats för marken de nu saknar tillgång till.

Projektet kommer också att blockera vägen till en grundskola och flera områden som anses som heliga av lokalbefolkningen. Trots att flera av dessa risker förutsågs i utredningen av de sociala och miljömässiga konsekvenserna av bygget har företaget inte vidtagit adekvata åtgärder för att förhindra, begränsa och kompensera för skadorna, menar anmälarna.

Nykomb Synergetics Development AB är ett Stockholmsbaserat företag och leder det konsortium som 2008 utsågs att bygga kolkraftverket. Miljökonsekvensbeskrivningen gjordes år 2009 och samtidigt genomfördes en konsultation med lokalbefolkningen som tydligt uttryckte sitt motstånd mot projektet. Bygget blev sedan uppskjutet på grund av brist på finansiering och påbörjades först i januari 2014. Det beräknas ta runt två år innan kraftverket är klart och kraftverket kommer då stå för 14 procent av landets energiförsörjning.

Projektet finansieras till 70 procent av African Development Bank, Netherlands Development Finance Company, West African Development Bank and CBAO Attijariwafa Bank. Det svenska bolaget är ett investmentbolag utan anställda. Företaget som genomför projektet på plats i Senegal heter Compagnie d’Électricité du Sénégal, CES, och ägs i sin tur till 98 procent av det svenska företaget Nordic Power AB.

Swedwatch har kontaktat Norland Suzor som är ordförande i styrelsen för Nykomb Synergetics Development AB. Norland Suzor säger sig inte känna till anmälan eller kritiken mot projektet och vill inte lämna någon officiell kommentar förrän han tagit del av anmälan.

OECD:s riktlinjer slår fast att samtliga företag ska genomföra kontinuerlig due diligence (konsekvensanalys) utifrån såväl miljöpåverkan som påverkan på mänskliga rättigheter. Även investmentbolag har ett ansvar att identifiera risker i de verksamheter som bolaget investerar i, såväl som att redogöra för hur dessa risker hanteras och motverkas. Denna typ av information måste vara tillgänglig för berörda grupper, i detta fall lokalbefolkningen i Senegal.

Den svenska nationella kontaktpunkten, NKP, är en trepartssamverkan mellan staten, näringslivet och arbetstagarnas organisationer. Kontaktpunktens huvuduppgift är att arbeta för att företag följer OECD:s riktlinjer samt medverka till att lösa problem i enskilda fall, genom dialog och diskussioner.

Swedwatch menar att det är av ytterst vikt att NKP:n redogör för vilken typ av information företag förväntas kommunicera i liknande fall, samt huruvida åtgärderna i detta fall kan anses tillräckliga. Som oberoende medlingsinstans har NKP:n en viktig roll i att klargöra förväntningarna på företag och skapa möjligheter till dialog mellan intressentgrupper. Swedwatch har inte lyckats nå representanterna för den nationella kontaktpunkten för en kommentar om huruvida anmälan kommer att behandlas.

  • Publikation: Artikel
  • Region: Afrika söder om Sahara
  • Teman: Miljö & klimat

Senast publicerat

Presskontakt

jenny-sv
Jenny Haraldsson Molin