Tobaksjätten BAT bör stärka de system som identifierar risker för människorättskränkningar i bolagets leverantörsled, skriver Swedwatch och Human Rights Watch i ett öppet brev till bolagets aktieägare.

Det öppna brevet publicerades före BAT:s bolagsstämma där Swedwatch närvarade. Det hänvisar bland annat till resultaten av studier som Swedwatch och Human Rights Watch genomfört under det gångna året: Human Rights Watchs rapport The Harvest is in My Blood visar på utbrett och skadligt barnarbete i BAT:s leverantörsled i Indonesien. Swedwatchs rapport Smokescreens in the Supply Chain, som bygger på fältstudier i tre av BAT:s odlingsområden i Bangladesh, belyser också omfattande barnarbete samt överskuldsättning av företagets kontraktsbönder och hälsoproblem som drabbar både barn och vuxna.

I samband med framtagandet av rapporten undersökte Swedwatch i en separat studie även hur det svenska tobaksbolaget Swedish Match, som använder samma system för leverantörsuppföljning som BAT, hanterar sektorns mest framträdande människorättsutmaningar. Slutsatsen är att båda företagen har låg transparens i leverantörskedjan, vilket försvårar investerarnas insyn i hur de hanterar risker och tar ansvar i praktiken. Dessutom begränsar dålig genomlysning och brister i rapporteringen investerarnas möjligheter att utöva sitt inflytande för att skapa förändring.

”Utan transparens kommer eventuella människorättskränkningar aldrig till investerarnas och ägarnas kännedom, och de drabbade bönderna och lantarbetarna får inte tillgång till gottgörelse och kompensation”, kommenterade Alice Blondel, kanslichef på Swedwatch.

Frågor vid årsstämman gav få svar
I brevet uppmanar organisationerna BAT:s årsstämma att kräva detaljerad information både om resultaten från BAT:s leverantörskontroller och om hur företaget har agerat i praktiken för att förbättra situationen för de som arbetar i tobaksfälten.

På plats vid stämman i London ställde Swedwatch frågor på samma tema till företagets styrelse - om transparens och ansvar för tobaksodlingens negativa påverkan på mänskliga rättigheter för bönder, lantarbetare och deras barn. Specifikt ville Swedwatch ha svar på när BAT kommer att publicera konsekvensbedömningar för mänskliga rättigheter (HRIA) för högriskodlingar i företagets värdekedja och när rapporter från oberoende inspektioner skulle bli tillgängliga för aktieägare - allt i linje med "know and show"-principen i FNs riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter.

Bolagets ordförande Richard Burrows gav dock inga tydliga svar vad gäller HRIA och vidhöll att företaget ser inspektionsrapporterna som interna dokument.

Swedwatch fortsätter att tillsammans med andra organisationer, däribland HRW och FLOC, uppmana aktieägare och investerare att forsätta att sätta press på BAT att ta ansvar och agera i enlighet med UNGP.

  • Bransch: Hälsovård
  • Publikation: Artikel
  • Region: Afrika söder om Sahara
  • Teman: Arbetsvillkor

Senast publicerat

Presskontakt

jenny-sv
Jenny Haraldsson Molin