anna_tibblin9 (002)

»Den kooperativa rörelsens värderingar och fokus på hållbarhet genom en medlemsbaserad demokrati, ett långsiktigt ekonomiskt tänkande, socialt ansvar och transparens, är mer relevant än någonsin.«
/Anna Tibblin, generalsekreterare, We Effect

Intervju med We Effect – ny medlemsorganisation

Varmt välkomna önskar vi vår nya och sjunde medlemsorganisation We Effect. Med fokus på hållbar landsbygdsutveckling och en tryggad livsmedelsförsörjning når organisationen ut till 3,7 miljoner människor runt om i världen.

We Effects generalsekreterare Anna Tibblin delar här med sig av sina tankar om fattigdom, småbrukare och kooperativ, Covid-19-pandemin, och en hel del annat.

(Obs att nedan är en förkortad version. Samtliga frågor och fullständiga svar hittar du här, på engelska.)

Berätta lite om We Effect – vilka är era fokusfrågor och vilka regioner arbetar ni i?

Vi arbetar i över 20 länder. En stor del av våra insamlade medel går till insatser i Latinamerika och östra och södra Afrika. Fokus är hållbar landsbygdsutveckling och värdiga bostäder. Allt arbete genomsyras av ett starkt jämställdhetsperspektiv.

Målgruppen är våra lokala samarbetsorganisationer, i första hand bostadskooperativ, medlemsbaserade bondeorganisationer och kreditföreningar, och deras potentiella medlemmar.

Berätta mer om ert stöd till landsbygdsutveckling och varför det är viktigt?

Bland de kvinnor och män som lever i fattigdom bor de flesta på landsbygden. Många är småbönder som saknar kapital. Kvinnliga bönder är särskilt utsatta. Vi hjälper människor i den här gruppen genom organisations- och affärsutveckling och genom stöd till initiativ för att spara eller låna pengar. Vi arbetar även med att stärka bondeorganisationers förmåga att bedriva påverkansarbete.

bd4a40e5-a654-4c68-a97c-0a74efa454ffsmall

Jamia Salimo är småbrukare i Lussanhando, norra Mozambique. Bland de kvinnor och män som lever i fattigdom runt om i världen är många småbönder och kvinnor är ofta särkilt utsatta. Foto: Edson Artur

We Effect har kooperativa rötter och era medlemsorganisationer är kooperativ eller medlemstyrda företag. Hur återspeglas det i ert arbete?

We Effect är den svenska kooperativa rörelsens utvecklingsorganisation. Vi grundades 1958 av rörelsens dominerande organisationer, däribland KF, LRF och Folksam. Mottot var självhjälp; genom att organisera sig kooperativt kunde män och kvinnor som levde i fattigdom förbättra sina levnadsvillkor. Idag, mer än 100 år senare, är grundfilosofin densamma.

Hur har Covid-19-pandemin påverkat er som organisation och era insatser runt om i världen?

Corona-krisen har förändrat vårt arbetssätt, inte bara genom att vi arbetar mer digital och inte reser, men även genom ett mer fokuserat utvecklingsarbete. Grunden är fortfarande stöd till människors egna organisationer, men nu jobbar vi mer specifikt mot hunger och för allas människors rätt till mat. Vi stöttar våra partnerorganisationer i den omedelbara krisen, men arbetar samtidigt med att minska deras sårbarhet inför framtida kriser.

Hur hoppas ni kunna bidra till Swedwatchs arbete, och vice versa?

Genom våra 200 partnerorganisationer når vi ut till 3,7 miljoner människor runt om i världen och vi ägas av svenska kooperativa företag, som i sin tur har fem miljoner medlemmar. Tillsammans är det en folkrörelse som möjliggör ett större genomslag för Swedwatchs arbete. Därtill kan We Effect bidra med specifik expertis inom jordbruk och bostadsförhållanden.

Swedwatch skulle i sin tur kunna stötta vår personal och våra partners arbetet med att få företag att bättre respektera mänskliga rättigheter, till exempel rätten till mark.

Swedwatch har sju medlemsorganisationer: Act Svenska Kyrkan, Afrikagrupperna, Diakonia, Fair Action, Latinamerikagrupperna, Naturskyddsföreningen och We Effect. Många arbetar med lokala partnerorganisationer i de länder och regioner som Swedwatch fokuserar på, vilket understödjer Swedwatchs ambition om att projekt och aktiviteter ska bygga på dialog och lokal förankring.