Swedwatch i FN-samarbete för hållbar upphandling

ARTIKEL | 1 oktober 2017

Swedwatch har valts in som medlem i FN-organet United Nations Environment Programs (UNEP) nätverk för hållbar upphandling, 10YFP Sustainable Public Procurement Programme.

Förkortningen 10YFP står för The 10-year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns och är det globala FN-ramverk som ska stärka internationellt samarbete för att främja hållbar konsumtion och produktion.

I nätverket ingår över 120 organisationer och experter från offentlig, ideell och privat sektor från hela världen. Syftet är sprida kunskap om offentlig upphandling som ett medel för hållbar konsumtion och produktion, liksom att stötta genomförandet av hållbar upphandling genom samarbete och ökad tillgång till effektiva verktyg och expertis.

”Swedwatch har granskat offentlig verksamhets upphandlingar länge och har mycket att bidra med, både gällande vilka risker som finns i leverantörsled till offentlig sektor, men även hur krav kan ställas”, säger Linda Scott Jakobsson, Swedwatchs upphandlingsexpert och representant i nätverket.

Migrantarbetare som utsätts för tvångsarbete inom kycklingindustrin i Thailand och farlig arbetsmiljö i produktionen av kirurgiska instrument i Pakistan är exempel på problem som är kopplade till offentlig sektors inköp och upphandlingar, och som Swedwatch tidigare rapporterat om.

Swedwatch kommer att ingå i nätverkets nya arbetsgrupp för hållbara leverantörsled och mänskliga rättigheter i offentlig upphandling, tillsammans med en lång rad internationella organisationer som arbetar med frågan.