Farliga kemikalier i hemelektronik

RAPPORT | 20 december 2006

Elektronikvaror sålda hos Clas Ohlson och Biltema innehåller höga och sannolikt otillåtna halter bly och den giftiga tungmetallen kadmium. Detta visar en granskning som Swedwatch har gjort.

SwedWatch har under hösten 2006 låtit analysföretaget Analytica genomföra tester av sex olika elektroniska varor från Clas Ohlson och Biltema. Varorna är producerade i Kina och importeras till Sverige. Analyticas tester visade att flera varor inte följer det nya EU-direktivet RoHS (Restriction of certain Hazardous Substances) som reglerar tillåtna halter av kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom och flamskyddsmedlen PBB och PBDE i elektroniska och elektriska produkter. RoHS-direktivet gäller alla varor som importerats till EU från och med den 1 juli 2006.

Laboratorietesterna visade bland annat att det förekom höga halter bly i fem av sex elektronikvaror och den förbjudna tungmetallen kadmium i två av varorna. I en miniradio från Clas Ohlson fanns till exempel fyra viktprocent bly i kretskortet, vilket är långt över tillåtna värden enligt EUs lagstiftning. I samma miniradio återfanns kadmium i en etikett.

Bly är en av de mest uppmärksammade tungmetallerna och klassificeras som giftig och miljöfarlig inom EU. Bly är således farlig både för miljön och för människor som exponeras för den, inte minst de som arbetar med bly. Kadmium är en av de absolut giftigaste tungmetallerna. Den är både cancerframkallande och mycket giftig vid inandning. Risken för allvarliga skador vid långvarig exponering är stor. Kadmium misstänks också störa fortplantningen och ge fosterskador.

Detta innebär att de anställda i tillverkningen i Kina, med stor sannolikhet utsatts för farliga halter bly och kadmium. Analyserna visade också att flera varor innehöll mycket höga halter brom. Det höga brominnehållet betyder med stor sannolikhet att bromerade flamskyddsmedel som i många fall är hälso- och miljöfarliga, även om de inte är förbjudna, har använts.

Produktionen i Kina innebär dessutom ofta orimliga arbetsvillkor för de anställda. Långa arbetstider, förbud att organisera sig fackligt och farlig arbetsmiljö hör till vanliga missförhållanden. I april 2005 riktade SwedWatch kritik mot Clas Ohlson för att företaget inte hade ett etiskt inköpsarbete, trots ökade inköp i Kina, där kränkningar mot de anställda är vanligt. Efter rapporten har Clas Ohlson skyndat på sitt arbete med att ta fram en etisk uppförandekod. Även Biltema började ställa vissa sociala krav på sina leverantörer från och med 2005. Clas Ohlson har dock fortfarande inte genomfört några inspektioner för att kontrollera om deras etiska uppförandekod verkligen följs ute bland leverantörerna och inget av företagen har sett till att de anställda i produktionen känner till sina rättigheter. Biltema har inte ens antagit någon etisk uppförandekod ännu.

Biltema har delvis förklarat bristerna med att man inte läst den egna dokumentationen över innehållet i varorna och därmed inte heller åtgärdat avvikelserna från RoHS. Clas Ohlson hänvisar till att vissa varor finns kvar i lager som importerades innan 1 juli, men vill samtidigt inte avslöja när de aktuella varorna importerades till EU.

Naturskyddsföreningen, Fair Trade Center och SwedWatch menar att resultaten av laboratorietestet visar att hemmafixarkedjorna måste förbättra arbetet med att minska det farliga innehållet i produkterna och skärpa arbetsmiljökontrollen i tillverkningen. Vad det gäller kraven på rimliga arbetsvillkor i produktionen rekommenderar Fair Trade Center, Naturskyddsföreningen och SwedWatch att både Clas Ohlson och Biltema ser till att de anställda hos leverantörerna får utbildning i mänskliga rättigheter i arbetslivet och att de får möjlighet att framföra klagomål vid eventuella brister.

Gjord i samarbete med: Fair Trade Center, Naturskyddsföreningen