Assa Abloy i Rumänien och Mexiko

RAPPORT | 8 september 2005

Anställda utsätts för skadliga kemikalier utan fullgod skyddsutrustning, till exempel används det cancerogena klorerade lösningsmedlet Trikloretylen.

Uppgifter från anställda på Assa Abloys fabriker i Rumänien och Mexiko tyder på att Assa Abloy inte lever upp till internationella konventioner och företagets egen etiska uppförandekod. I SwedWatchs rapport ”Expansion i lågkostnadsländer med etiska risker” vittnar anställda bland annat om ohälsosam arbetsmiljö, hot mot fackligt aktiva, diskriminering och sexuella trakasserier.

Assa Abloy är världsledande på att tillverka låsprodukter. Företaget har expanderat kraftigt de senaste tio åren och har för närvarande produktion i uppemot 35 länder, däribland flera lågkostnadsländer.

På den Assa Abloy fabrik som SwedWatch undersökt i Mexiko finns sedan länge ett fackförbund som är knutet till Mexikos ledande fackliga organisation, Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM). CTM betraktas i Mexiko som ett fack med stor politisk makt som är tätt sammanknuten till eliten i landet, men som ofta är utan förankring till medlemmarna. Av intervjuerna med de anställda på fabriken ansåg tio av tolv att CTM inte representerade dem, utan var mer att betrakta som ett stöd för fabriksledningen. I januari 2002 vände sig några anställda på fabriken till ett oberoende fack, Frente Autentico del Trabajo (FAT), med klagomål om dåliga arbetsvillkor. De framförde också sin vilja att organisera sig. Sedan dess har FAT försökt stödja de anställda, men än så länge tvingas facket arbeta i hemlighet utanför fabriken på grund av fabriksledningens motvilja mot en oberoende facklig organisering. Flera av de intervjuade arbetarna upplever att fabriksledningen är emot det oberoende facket och de vågar inte uttrycka sina sympatier för FAT öppet. Enligt FAT har åtminstone 24 anställda avskedats på grund av att de velat organisera sig fackligt. Sedan april 2005 har över hundra anställda avskedats på grund av generella neddragningar i Mexiko. Detta har ytterligare ökat pressen på de anställda. FAT önskar att det organiseras en anonym omröstning huruvida majoriteten av de anställda stödjer FAT eller CTM. För att detta ska bli möjligt har FAT efterfrågat stöd från Assa Abloys koncernledning. Assa Abloy menar dock att detta vore att blanda sig i fackliga angelägenheter och hänvisar till kollektivavtalet med CTM. Några anställda berättar även att sexuella trakasserier förekommer på fabriken. Samtliga klagar på godtycklig och diskriminerande behandling från förmännen.

De anställda i Assa Abloys fabrik i Bukarest, Rumänien, berättar att de utsätts för skadliga kemikalier utan fullgod skyddsutrustning och att de inte får tillräcklig hälso- och säkerhetsutbildning. Bland annat används fortfarande klorerade lösningsmedel som är förbjudna i Sverige. Flera arbetare berättar att de mår fysiskt illa av sin arbetsmiljö. Till exempel vittnar en anställd om att han känner både smak och synrubbningar när han arbetat i ångorna från lösningsmedel och bensin. Fem av tio intervjuade arbetare klagar på att ventilationen inte fungerar. Arbetarna omfattas endast av de obligatoriska statliga sjukdoms- och olycksfallsförsäkringarna som inte fungerar i praktiken.

SwedWatchs rapport visar att Assa Abloys uppförandekod hittills inte haft någon effekt på förhållanden i fabrikerna varken i Rumänien eller Mexiko. I Mexiko känner åtta av tolv intervjuade arbetare till koden, men sex av dessa anser att koden inte följs på fabriken. En slutsats av rapporten är att om uppgifterna från de anställda stämmer så strider Assa Abloys verksamhet i både Rumänien och Mexiko mot internationella konventioner och företagets egen uppförandekod.

Gjord i samarbete med: Fair Trade Center