Lokalsamhällen i Liberia fortsatt drabbade av nedlagt bioenergiprojekt

RAPPORT | 25 maj 2018

Kort efter att Vattenfall och Swedfund drog sig ur ett bioenergiprojekt i Liberia 2012 lades satsningen ned. Projektets utlovade utvecklingseffekter realiserades aldrig och idag befinner sig lokalsamhällena fortfarande i en svår situation utan utsikter för gottgörelse.

År 2006, samtidigt som Liberia återhämtade sig efter ett våldsamt inbördeskrig, etablerade sig energiföretaget Buchanan Renewables Energy (BRE) i landet. Företagets affärsidé var att producera biomassa från gamla gummiträd, som delvis förvärvades av lokala jordbrukare. Biomassan skulle förse huvudstaden Monrovia med elektricitet, medan överskottet skulle exporteras till Europa. Dotterbolaget Buchanan Renewables Fuel (BRF) skulle avverka träden och ge stöd åt lokala jordbrukare i att förnya sina plantager. Projektet förväntades bidra med stora utvecklingseffekter.

År 2010 köpte svenska Vattenfall och Swedfund gemensamt 30 procent av BRF. Endast två år senare lämnade de dock projektet eftersom det inte ansågs vara ekonomiskt försvarbart. Kort därefter lades projektet ned. 600 anställda sades upp och de kontrakt som tecknats med 34 jordbrukare avslutades.

Projektet och nedläggningen ledde till flera problem för lokalsamhällena i området. Ändå drog sig investerarna ur utan en exitstrategi och utan att genomföra risk- och konsekvensanalyser för mänskliga rättigheter, så kallad human rights due diligence (HRDD) i enlighet med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGPs). Detta är även dokumenterat i rapporten Cut and Run från 2013 som är framtagen av Swedwatch, SOMO and Green Advocates.

Den här uppföljningsrapporten bygger på ett återbesök som Swedwatch gjorde till projektområdet i november 2017. Resultaten av intervjuerna som då genomfördes visade att lokalsamhällena fortfarande dras med sviterna av projektet och nedläggningen. Jordbrukare som sålde sina gummiträd till BRF uppger att de har svårt att försörja sig eftersom det stöd som utlovades uteblev. Anställda som skadades när de arbetade i projektet anger att de inte har kompenserats och kvinnor som uppges ha tvingats till sex med anställda vid BRF säger att de har fått ta hand om barn som föddes på grund av övergreppen på egen hand.

En annan utveckling är att bristen på gummiträd har fått lokala kolproducenter i jakt på trä att flytta verksamheten till närliggande, hotade skogsområden. Därmed bidrar de till avskogningen i området, något som National Charcoal Union of Liberia vittnar om i en intervju med Swedwatch.

Interview with National Charcoal Union of Liberia from Swedwatch on Vimeo.

I Swedwatchs dialog med Vattenfall och Swedfund under 2018 framgår att båda bolagen har förbättrat sina HRDD-processer sedan de lämnade projektet. De har däremot inte analyserat vilka konsekvenser projektet fick för lokalsamhällena eller hur de kan bidra till att gottgöra dessa.

Resultaten av den här rapporten ger stöd åt tidigare granskningar som Swedwatch gjort avseende hållbara investeringar. De stärker bland annat några av slutsatserna i rapporten No business, No Rights från 2017 om att de negativa effekterna på mänskliga rättigheter tenderar att öka när ett land-relaterat projekt stannar av eller stängs ned. Utan hållbara exitstrategier på plats riskerar lokalsamhällen att tvingas hantera sådana effekter på egen hand, med begränsad möjlighet till gottgörelse.

Enligt UNGPs har både stater och företag en roll att spela i att öka möjligheterna till gottgörelse för drabbade människor och samhällen. Det är därför beklagligt att varken Vattenfall eller Swedfund har besökt området för att utvärdera effekterna på mänskliga rättigheter och utreda hur de kan bidra till gottgörelse.

I postkonfliktländer som Liberia föreligger en förhöjd risk för att affärsverksamheter leder till negativa effekter för mänskliga rättigheter. Avslutandet av FN:s mission i Liberia under 2018 markerar början på en ny epok i landets historia. För att bidra till utveckling och varaktig fred, måste MR-risker noga identifieras och hanteras av investerare, i linje med FN:s vägledande principer.

*I filmen återges BRF som “BRE” vilket är vanligt förekommande i det tidigare projektområdet.