Hållbarhet inte alltid prio i svensk politik – CONCORD

ARTIKEL | 15 maj 2018

Trots att Sveriges politik för global utveckling, PGU, har funnits i 15 år fattas fortfarande politiska beslut som riskerar att undergräva mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Det visar Concord Sveriges rapport Barometer 2018.

Med brett stöd antog Sveriges riksdag 2003 Sveriges politik för global utveckling, PGU. Strategin innebär att svensk politik ska bidra till en hållbar utveckling globalt och att all politik ska präglas av ett rättighets- och ett fattigdomsperspektiv. För att uppnå detta krävs att alla politikområden strävar åt samma håll och inte motverkar varandra. Enligt PGU ska de mänskliga rättigheterna och hållbarhet vägleda om en intressekonflikt uppstår mellan olika politikområden.

Enligt Concord Sverige, en plattform som samordnar svenska organisationer verksamma inom utvecklings- och hållbarhetsområdet, kvarstår flera intresse- och målkonflikter. Vid flera tillfällen har regeringen fattat beslut utan att ta hänsyn till att de påverkar människor och miljö negativt utanför Sveriges gränser. Som exempel lyfter Concords rapport att regeringen motsatt sig offentlig land-för-land-rapportering för multinationella företag som ett sätt att motverka skatteflykt.

Swedwatch, en av Concords medlemsorganisationer, har bidragit med den del av rapporten som behandlar offentlig upphandling.

Tillsammans med de omkring 20 övriga organisationer som tagit fram rapporten anser Swedwatch att Sveriges politiker har en skyldighet och ett ansvar att agera. Exempelvis har den svenska regeringen en skyldighet att skydda de mänskliga rättigheterna även i andra länder där svenska företag är verksamma.

Genom Barometer 2018 uppmanar Swedwatch och övriga organisationer Sveriges regering att utreda möjligheten för en lagstiftning som innebär att svenska företag ska genomföra en riskanalys och åtgärdsplan som inkluderar en människorättsanalys, en så kallad human rights due diligence. Sverige rekommenderas även att tydliggöra ansvaret för upphandlande myndigheter att ställa krav på sina leverantörer att respektera mänskliga rättigheter.

Läs Barometer 2018