Oroande utveckling i Thailand

ARTIKEL | 11 september 2014
En burmesisk migrantarbetare lastar om bifångsten i Songkla i Thailand. Foto: Jim Wickens/Swedwatch.

Blogg Diskriminering och hot mot fackligt engagerade, rättsliga processer mot människorättsaktivister, slavarbetande migranter. Rapporterna kring kränkningar av arbetares rättigheter i Thailand har duggat tätt den senaste tiden. Swedwatch har tidigare skrivit om rättegången mot människorättsaktivisten Andy Hall, som blivit stämd av det thailändska bolaget Natural Fruits som svar på en kritisk rapport angående allvarliga kränkningar av företagets anställda. Den gängse bilden av det vänliga turistlandet stämmer tyvärr inte överens med verkligheten. Det är därför dags för svenska företag med verksamhet eller produktion i Thailand att skärpa sitt arbete för fackliga rättigheter och klagomålsmekanismer.

I Thailand har anställda laglig rätt att organisera sig fritt. I praktiken är däremot diskriminering samt hot mot, och avskedanden av, fackligt engagerade en del av vardagen. Domstolarna ställer sig oftast på arbetsgivarnas sida. Detta har resulterat i att Thailand har bland den lägsta andelen fackligt engagerade i världen, endast knappa 1,5 % av arbetskraften, vilket kan jämföras med cirka 70 % i Sverige. Thailand har heller inte ratificerat tre av ILO:s kärnkonventioner angående fackliga rättigheter och diskriminering.

De flera miljoner många migrantarbetarna i landet, en stor del från Burma, är särskilt utsatta då de diskrimineras i nationell lag. De får inte bilda fackföreningar och saknar även mötes- och yttrandefrihet för att kunna klaga. Dessa arbetare hittas oftast inom jordbruket och fiskerinäringen och utsätts för grova övergrepp i form av slavliknande arbetsförhållanden, våld och sexuella övergrepp, tortyr och utpressning. De som vågar säga ifrån riskerar våldsamma repressalier från polis och arbetsgivare.

Sedan militärkuppen i maj i år har situationen för migrantarbetarna förvärrats ytterligare. Den nya militärledningen gick ut med en kampanj för att hitta, registrera och utvisa migrantarbetare som vistas i landet utan giltig dokumentation. Ryktena om hårdare tag mot migrantarbetare spred sig snabbt och enligt Internationella organisationen för migration har hundratusentals arbetare från Kambodja, Burma och Laos flytt landet av rädsla för ökade övergrepp.

Samtidigt har vissa steg för ett stärkt skydd tagits. Under sommaren 2014 antog ILO nya bindande regler för ökat skydd mot tvångsarbete. Thailand var ett av de få länder som röstade emot förslaget tillsammans med Saudiarabien, Bahrain, Malaysia och Slovenien. Men efter massiv internationell kritik backade regeringen och har nu skrivit under det nya protokollet. Detta är ett viktigt steg i skyddet för alla migrantarbetare, som förhoppningsvis kommer att reflekteras i tillämpningen av nationell lag.

Två fall av tvister kring fackliga rättigheter hos svenska företag har uppmärksammats under det senaste året i Thailand: Mölnlycke Health Care och Electrolux. Båda fallen anmäldes till den svenska nationella kontaktpunkten av Swedwatch men togs inte upp till prövning. I båda fallen rörde det sig om massavskedningar och långtgående repressalier mot fackligt engagerade. Efter kritiken har båda företagen agerat från huvudkontoren i Sverige. Mölnlycke bytte ut den lokala ledningen och har nu förbättrade relationer till den lokala fackklubben, medan Electrolux har anordnat gemensamma utbildningar med bland annat IF Metall för ledningen och arbetarna i Thailand. Trots detta finns det fortfarande, ett år efter att fallet lagts ner i domstol, ingen ny facklig organisering hos Electrolux. Detta kan vara en indikation på att förtroendet inte har reparerats.

Båda fallen är tydliga exempel på hur huvudkontorets målsättningar inte alltid når ut till produktionsländerna och visar på vikten av att företaget sprider värderingar i hela organisationen. I ett repressivt land som Thailand kan inte företag endast förlita sig på nationella lagar som i stor utsträckning inte respekterar mänskliga rättigheter, utan måste sätta golvet vid internationella standarder och ramverk. FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter understryker särskilt att företags respekt av mänskliga rättigheter gäller över och oberoende av nationella lagar.

Swedwatch ser med stor oro på situationen i Thailand och manar svenska företag att ta sitt ansvar. De systematiska och grova kränkningarna av migrantarbetares rättigheter samt upprepade fall av hot och diskriminering av fackligt engagerade måste upphöra. Företag kan spela en viktig roll i stärkandet av dessa gruppers rättigheter genom att prioritera och möjliggöra bildandet av fackklubbar samt skapa möjligheter för anställda att uttrycka sina åsikter genom fungerande klagomålsmekanismer. Här återstår det mycket arbete att göra.

De båda svenska företagen har kritiserats hårt för sitt agerande. Det lokala textilarbetarförbundet på Mölnlyckes fabrik har sagt att bland alla de internationella företag de har erfarenhet av är Mölnlycke det mest antifackliga. När det gäller Electrolux har ledningen själva erkänt att repressalierna var hårda och ”unika i sin omfattning”. Svenska företag hävdar ofta att de ligger i framkant, men de två uppmärksammade fallen vittnar tyvärr snarare om motsatsen.

Théo Jaekel, jurist och researcher på Swedwatch