Våra resultat

Sedan starten 2003 har Swedwatchs arbete skapat förändring för människor som drabbats negativt av företags verksamhet. Vi vill att vårt arbete påverkar företag, investerare och beslutsfattare att fatta hållbara som sätter rättighetsinnehavare i centrum.

Swedwatch har i över 90 rapporter belyst människorättsrisker och miljöproblem inom olika sektorer. Vi arbetar för att frågor om företagsansvar ska ligga långt upp på agendan, för att sprida kunskap om problemen, pressa på för förändring och för att ge de som drabbas redskap att utkräva ansvar.

Förändring på flera nivåer

Vi följer och utvärderar våra resultat regelbundet och vet att vårt arbete bidrar till ökad respekt för miljö och mänskliga rättigheter, till exempel:

  • i riktlinjer och processer hos granskade företag, investerare och myndigheter
  • genom ökad samverkan mellan olika aktörer på nationell och internationell nivå
  • genom ökad kunskap hos de som drabbats av företags verksamhet.
Uppföljning

Vi strävar efter att ha en pågående dialog med de aktörer vi undersökt i våra granskningar och att följa upp dialogen efter en tid. Vi strävar också efter att översätta våra rapporter till andra språk så att de blir användbara i fler länder.

Läs mer om våra resultat i vår verksamhetsberättelse och årsredovisning till höger.